Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z1WDP
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do psychologii
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami psychologii ogólnej. Treści szczegółowe: główne kierunki psychologiczne, podstawy psychologii społecznej, inteligencja (teorie i znaczenie w procesie uczenia się), procesy emocjonalno-motywacyjne), frustracja i stres, osobowość (czynniki rozwoju osobowości) oraz temperament (regulacyjna teoria temperamentu).

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami psychologii ogólnej.

Treści szczegółowe:

1 główne teorie psychologiczne – teoria psychodynamiczna, behawioryzm, teoria poznawcza, teoria humanistyczna.

2. Frustracja i stres: podstawowe pojęcia, źródła frustracji i dysonansu poznawczego i jego redukcja. Stres: pojęcie stresu, różne koncepcje stresu, stres biologiczny i psychologiczny; przejawy i następstwa stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem.

3. Osobowość – pojęcie, źródła i struktura osobowości; teorie osobowości. Konsekwencje niezaspokojenia potrzeb emocjonalnych, czynniki rozwoju osobowości 4. Inteligencja: teorie inteligencji, źródła różnic indywidualnych, pojęcie ilorazu inteligencji, rola zdolności i inteligencji – wpływ na zachowanie człowieka. 5.Temperament: koncepcje

6. Psychologia społeczna

Literatura:

Kozielecki J; Koncepcje psychologiczne człowieka; Warszawa 1974

Tomaszewski T; Główne idee i kierunki współczesnej psychologii. Warszawa 1984

Tomaszewski T; Psychologia ogólna. Warszawa 1992

Sapolsky, R. Dlaczego zebry nie mają wrzodów. Psychofizjologia stresu, Warszawa 2011

Zimbardo P; Johnsonn R., i McCann V. Psychologia. Kluczowe koncepcje. Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- podstawy teoretyczne i terminologię stosowane w psychologii

Absolwent potrafi:

- posługiwać się podstawową wiedzą i terminologią właściwą dla psychologii;

- identyfikować i nazywać wybrane zachowania użytkowników informacji;

- planować pracę własną i/lub w zespole w oparciu o podstawową wiedzę psychologiczną.

Absolwent jest gotów do:

- organizowania pracy w grupie zgodnie ze swoimi predyspozycjami oraz wymogami nakładanymi przez sytuację zawodową.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: wykład, dyskusja, prezentacja

Kryteria oceny:

Na zajęciach wymagany jest:

- obecność (min. 80 proc)

- egzamin

Prezentacje z wykładów będą zamieszczane na platformie Kampus2

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Iwanicka
Prowadzący grup: Katarzyna Iwanicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Iwanicka
Prowadzący grup: Katarzyna Iwanicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)