Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z1TIIK
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne i komunikacyjne
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach zajęć Studenci nabywają wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informacyjnych. Zajęcia mają na celu samodzielne stosowanie ich w praktyce oraz dalsze samodoskonalenie tych umiejętności.

Pełny opis:

W ramach zajęć Studenci zapoznają się między innymi z następującymi problemami:

• Podstawy tworzenie prezentacji, infografik, ankiet, map myśli.

• Zaawansowane tworzenie, edycja i przetwarzanie tekstów z wykorzystaniem edytora Word.

• Praktyczne wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych.

• Efektywne możliwości zastosowania menedżerów bibliografii (na przykładzie narzędzia Zotero).

• Zaawansowane wyszukiwanie informacji w sieci.

• Zarządzanie informacją w bazach danych (ze szczególnym uwzględnieniem bibliograficznych baz).

• Przygotowanie strony internetowej.

• Przygotowanie bloga internetowego.

Literatura:

Bradley P., Expert Internet Searching. London 2017.

Bremer A., Microsoft Word 2003 dla każdego. Chorzów 2006.

Burns Ch., Sauers M. P., Google Search Secrets. Chicago 2014.

BUW. Wyszukiwanie zaawansowane [online], [dostęp 29.042019], dostępny w

WWW: https://www.buw.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/Wyszukiwanie-

zaawansowane_11_2014.pdf

Danowski B., Tworzenie stron WWW w praktyce. Gliwice 2008.

Davis P., Po prostu Gimp. Gliwice 2000.

Dutko M., Karciarz M., Informacja w internecie. Warszawa 2010. [książka dostępna w usłudze iBuk Libra].

Jeż R., Szołtysek J., Twaróg S., Bazy bibliograficzne w działalności naukowej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 362, s. 87 – 99.

Kopertowska M. Przetwarzanie tekstów. MIKOM Warszawa 2006 .

Kopertowska M., Arkusze kalkulacyjne. MIKOM Warszawa 2006.

Kopertowska M., Grafika menedżerska i prezentacyjna. MIKOM Warszawa 2006.

Kowalczyk G., Word 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne. Gliwice 2007.

Masłowski K., Excel 2013 PL.Ćwiczenia praktyczne. Gliwice2013.

Masłowski K., Excel 2013 PL. Ćwiczenia zaawansowane.Gliwice2013.

Otwieranie danych. Podręcznik dobrych praktyk [online], [dostęp 29.042019],

dostępny w WWW: https://dane.gov.pl/media/ckeditor/2018/11/22/otwieranie-danych podrecznik-dobrych-praktyk.pdf

Pulikowski A., Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej.

Sokół M., R. Sokół, Blog. Więcej niż internetowy pamiętnik. Gliwice 2008.

Strategie i interakcje. Katowice 2018.

Szczepańska A., Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce, „Przegląd Biblioteczny” 2007, z. 2, s. 233 – 251.

Walkenbach J., Excel 2003. Biblia. Helion, Gliwice 2004.

Zimek R., PowerPoint 2007 pl. Ćwiczenia. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.

Efekty uczenia się:

Absolwent jest gotów do:

- przeprowadzenia krytycznej oceny dostępnych rozwiązań teleinformatycznych dla potrzeb architektury informacji

WIEDZA:

1. Znajomość rozwiązań dotyczących sprzętu i oprogramowania.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Umiejętność wyboru i zastosowania poszczególnych rozwiązań informatycznych.

POSTAWY:

1. Rozumienie metod i sposobów odwzorowania rzeczywistości przy pomocy rozwiązań IT.

2. Rozumienie i krytyczne odnoszenie się do proponowanych rozwiązań z zakresu IT.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Praca zadaniowa.

Bieżące zapoznawanie się z udostępnianymi przez prowadzącego materiałami.

Terminowe wykonywanie/przesyłanie prac dotyczących poszczególnych zadań i poleceń.

Terminowe wypełnienie testów, quizów lub ankiet.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Gmiterek
Prowadzący grup: Grzegorz Gmiterek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Gmiterek
Prowadzący grup: Grzegorz Gmiterek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)