Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie i metody wyszukiwania informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z1SIMWI
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie i metody wyszukiwania informacji
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 1 semestr
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=3863
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

UWAGA! ZAJĘCIA PROWADZONE W TRYBIE ZDALNYM NA PLATFORMIE KAMPUS UW I PRZY UŻYCIU GOOGLE MEET! Linki do kursu na platformie KAMPUS i do spotkania w Google Meet zostaną Państwu przesłane na skrzynki mailowe.

Zajęcia poświęcone są stosowanym w praktyce strategiom i metodom wyszukiwania informacji w tradycyjnych i elektronicznych systemach informacyjno-wyszukiwawczych (katalogach, bazach danych, zasobach Internetu). Na zajęciach omawia się aparat wyszukiwawczy tych systemów oraz zasady doboru najlepszej strategii – uzależnionej od potrzeb informacyjnych użytkowników i wykorzystywanych źródeł. Ponadto zaprezentowane zostaną narzędzia i źródła przydatne w procesie wyszukiwania.

Pełny opis:

Kurs ma na celu zwiększenie efektywności wyszukiwania informacji w Internecie. Uczestnictwo w kursie pozwoli na:

• Precyzyjne określanie potrzeb informacyjnych: ich werbalizację, przekształcenie na instrukcje zrozumiałą dla systemów wyszukujących (znalezienie właściwych słów kluczowych i połączenie ich odpowiednimi operatorami Boole’a)

• Zdobycie wiedzy o wartościowych źródłach informacji w Internecie

• Tworzenie strategii wyszukiwawczej właściwej dla tematu wyszukiwania

• Poprawną ocenę wiarygodności znalezionych informacji

• Zdobycie wiedzy na temat różnych typów oprogramowania, które uczynią prace z wynikami wyszukiwania łatwiejszą

• Korzystania z menedżerów bibliograficznych

• Właściwego cytowania źródeł

W trakcie zajęć studenci poznają źródła informacji z różnych obszarów wiedzy: naukowe, statystyczne, biznesowe. Zajęcia będą kładły nacisk na ćwiczenia praktyczne: wyszukiwanie i pracę z wyszukanymi informacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:-

Cole, M. J., Hendahewa, C., Belkin, N. J., & Shah, C. (2015). User Activity Patterns During Information Search. ACM Transactions on Information Systems, 33(1), 39. doi:10.1145/2699656

Godbold, N. (2006). Beyond information seeking: towards a general model of information behaviour. Information Research, 11(4). Retrieved from http://www.informationr.net/ir/11-4/paper269.html

- Pamuła-Cieślak N.: Typologia zasobów Ukrytego Internetu. „Przegląd Biblioteczny” 2006 z. 2 , s. 153-164

Lown, C., Sierra, T., & Boyer, J. (2013). How Users Search the Library from a Single Search Box. College & Research Libraries, 74(3), 227-241.

Sapa, R. (2008). Potencjał bibliotecznych katalogów online w zakresie sprzyjania zjawisku przypadkowego pozyskiwania informacji o literaturze naukowej. Przegląd Biblioteczny, 76(1), 87-110.

- Sobielga, J (1999).: Psychologiczne uwarunkowania zachowań informacyjnych. Zagadnienia Informacji Naukowe, 2, 96-102.

• Szczepańska, A. (2007). Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce. Przegląd Biblioteczny, 75(2), 233-251.

Xiang, Z., & Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. Tourism Management, 31(2), 179-188. doi:https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.02.016

Literatura uzupełniająca:

• Bates M.J.: Design of browsing and berrypicking techniques for the online search interface. “Online Review”1989 13(5), pp. 407-424

• Bates M.J.: Super Searchers Do Business : The Online Secrets of Top Business Researchers. Medford, NJ 2000

• Choo, C. W., B. Detlor, et al. . Information seeking on the Web: An integrated model of browsing and searching.” First Monday” 2000, 5. Dostępny w World Wide Web: http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/729/638

• Ellis, D.: Ellis’s Model of Information-Seeking Behavior. K. Fisher, et al.: Theories of Information Behavior: A researcher's guide. Medford, NJ, Information Today,pp. 230-234

• Foster, A:. . A Nonlinear Model of Information-Seeking Behavior. ”Journal of the American Society for Information Science and Technology” 2004, 55(3): pp.228-237

• Foster, A.E.: () A non-linear model of information seeking behavior, “Information Research” 2005, 10(2) paper 222. Dostępny w World Wide Web: http://InformationR.net/ir/10-2/paper222.html

• Foster A.: Serendipity and information seeking: an empirical study. „Journal of Documentation” 2003, 59 (3), pp.321-340

• Harter St.P.: Online Information Retrieval: Concepts , Principles and Techniques. Orlando, Academic Press 1988, pp.170-204: Search Strategies and Heuristics

• Kuhlthau, C. C.: Kuhlthau’s Information Search Process. W: K. Fisher, et al.: Theories of information behavior: A researcher's guide. Medford, NJ, Information Today: 2005, pp. 230-234

• Kuhlthau, C. C.: Information Search Process. Dostępny w World Wide Web: http://comminfo.rutgers.edu/~kuhlthau/information_search_process.htm

• Materska K.: Heurystyka informacyjna. „Przegląd Biblioteczny” 1994 nr 3/4, s.263-267

• Materska K.: Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa, 2007, rozdz.2.3

• Materska K.: Rozwiązania intranetowe a potrzeby informacyjne różnych grup użytkowników. W: Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne. Materiały konferencyjne pod red. Cz.Daniłowicza.. Wrocław, Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2004. Vol. 1, s. 353-360

• Nahotko M.: Wyszukiwanie informacji w Semantycznym Web. „Bibliotekarz” 2004 nr 9 s. 13-16

• Próchnicka M.: Style interakcji użytkowników z systemami wyszukiwania informacji. Określenia. Problematyka. Próba typologii. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 1999 nr 1, s.29 -36

• Próchnicka M.: Zachowania użytkowników w procesie poszukiwania informacji. „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej” z.1 [3] 1993, s.159-173

• Próchnicka M.: Metafory Internetu a strategie poszukiwania informacji w sieci. W: Kierunki i priorytety rozwoju informacji naukowej w kontekście budowania społeczeństwa wiedzy. Katowice, Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2006 (Prace PTIN nr 6), s.40-49

• Rosenfeld L., Morville P.: Architektura informacji w serwisach internetowych. Gliwice, Helion 2003, Rozdz. 3 Potrzeby i zachowanie użytkowników: s. 47-55

• - Roszkowski M.: Rola dziedzinowych systemów hipertekstowych w zarządzaniu informacją w nauce W: Zarządzanie informacją w nauce. Pod red. Diany Pietruch Reizes. Katowice: Wydaw. UŚ, 2008, s.149-157

• Savolainen, R. & J. Kari. "User-defined relevance criteria in web searching." “Journal of Documentation” 2006, 62(6),pp. 685-707

• Shen, Y.: Information Seeking in Academic Research: A Study of the Sociology Faculty at the University of Wisconsin-Madison. “Information Technology & Libraries” (March) 2007, pp. 1440

• Skórka S.: Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym. „Przegląd Biblioteczny” 2005 z.3, s.321-340

• Skórka S.: Zachowania wyszukiwawcze użytkowników systemu hipertekstowego W: Kierunki i priorytety rozwoju informacji naukowej w kontekście budowania społeczeństwa wiedzy. Katowice, Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2006 (Prace PTIN nr 6), s. 198-207

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych typów obiektów informacyjnych w rozumieniu bibliologii i informatologii.

Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury, właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych będących punktem odniesienia dla badań i praktyki bibliotecznej i informacyjnej

Umiejętności

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy dla potrzeb własnych.

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy własne dla potrzeb użytkowników informacji

Inne kompetencje

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w zakresie kompetencji informacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność - pozytywna aktywność na zajęciach, wykonywanie zadań w trakcie ćwiczeń i w domu) – 50%

- test -50%

Uczestnicy zajęć proszeni są o założenie kont bibliotecznych w BUW!

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mierzecka
Prowadzący grup: Anna Mierzecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mierzecka
Prowadzący grup: Anna Mierzecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)