Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Redakcja tekstów użytkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z1RTU
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Redakcja tekstów użytkowych
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat kultury języka polskiego, nabycie praktycznych umiejętności redagowania tekstów funkcjonalnych i użytkowych, a także zapoznanie się z zasadami tworzenia treści do Sieci (ang. Writing for the Web).

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat kultury języka polskiego, nabycie praktycznych umiejętności redagowania tekstów funkcjonalnych i użytkowych, a także zapoznanie się z zasadami tworzenia treści do Sieci (ang. Writing for the Web).

W trakcie zajęć poruszane będą następujące zagadnienia:

❤Komunikacja językowa w internecie

❤Kultura języka polskiego

❤Kreatywność językowa

❤Struktura tekstu w zależności od jego przeznaczenia

❤Redagowanie tekstów na potrzeby komunikacji elektronicznej i drukowanej

❤Writing for the Web

Literatura:

Lektury:

Wybrane fragmenty z:

Grzenia, J. (2012). Komunikacja językowa w internecie. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Markowski, A. (2008). Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mosiołek-Kłosińska, K., & Będkowski, M. (2014). Formy i normy, czyli Poprawna polszczyzna w praktyce : praca zbiorowa. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szczepaniak, E. (2019). Sztuka projektowania tekstów. Jak tworzyć treści, które podbiją Internet. Gliwice: Wyd. HELION.

Zaśko-Zielińska, M., Majewska-Tworek, A., Piekot, T., & Wiśniakowska, L. (2008). Sztuka pisania : przewodnik po tekstach użytkowych. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zdunkiewicz-Jedynak, D. (2013). Wykłady ze stylistyki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Student/-ka zna i rozumie metody analizy i interpretacji języka, mające zastosowanie w zadaniach redakcyjnych i przygotowywaniu tekstów użytkowych dla różnych grup odbiorców .

2. Student/-ka ma pogłębioną wiedzę na temat kultury języka polskiego, stylistyki, komunikacji językowej w internecie.

3. Student/-ka dowie się o zasadach redagowania dużych tekstów oraz pisaniu do Sieci.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Student/-ka potrafi redagować i interpretować wybrane gatunki tekstów funkcjonalnych i użytkowych.

2. Student/-ka potrafi rozwijać własną wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z wybranymi gatunkami tekstów funkcjonalnych.

3. Student/-ka potrafi krytycznie przeanalizować opublikowane teksty pod kątem poprawności językowej oraz stylistyki.

KOMPETENCJE:

1. Student/-ka ma świadomość swoich umiejętności pracy z wybranymi gatunkami tekstów

2. Student/-ka wie, gdzie szukać informacji, które pozwolą udoskonalić jego/jej warsztat redakcyjny.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć (lektura zadanych tekstów), aktywny udział w dyskusji (40%); wykonywanie zadań na zajęciach (60%).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Wiorogórska
Prowadzący grup: Zuzanna Wiorogórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Wiorogórska
Prowadzący grup: Zuzanna Wiorogórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)