Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ochrony własności intelektualnej API

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z1POWL
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony własności intelektualnej API
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z ogólną problematyką ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia plagiatu w pracach uniwersyteckich.

Pełny opis:

Na zajęciach omawiane są następujące zagadnienia: zakres pojęcia własności intelektualnej; prawo własności przemysłowej oraz prawo autorskie i prawa pokrewne; przedmiot i treść prawa autorskiego; dozwolony użytek w prawie autorskim i domena publiczna; plagiat a prawo autorskie; różne rodzaje plagiatu oraz specyfika plagiatu naukowego.

Literatura:

Ryszard Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Wolters Kluwer Polska 2018

Krótki kurs własności intelektualnej Materiały dla uczelni, dostęp online: https://prawokultury.pl/kurs/media/krotki-kurs-wlasnosci-intelektualnej-podrecznik.pdf

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego mające zastosowanie w codziennych praktykach studenta w obszarze nauk społecznych.

Student potrafi rozpoznać podstawowe sytuacje, w których może dojść do naruszenia prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

Student ma świadomość odpowiedzialności i konsekwencji za naruszenia prawa autorskiego oraz popełnienie plagiatu.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: wykład konwersacyjny; objaśnienia problemowe i analiza przypadków; dyskusja dydaktyczna.

Kryteria zaliczenia: obecność na zajęciach; test pisemny

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Święćkowska
Prowadzący grup: Teresa Święćkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Święćkowska
Prowadzący grup: Teresa Święćkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)