Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z1NOI
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka o informacji
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład wprowadza w problematykę badawczą nauki o informacji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką badawczą nauki o informacji w ujęciu historycznym oraz współczesnym. Studenci zapoznają się z najnowszymi problemami badawczymi w obszarze badawczym dyscypliny, w tym w architekturze informacji traktowanej jako subdyscyplina nauki o informacji.

Pełny opis:

W trakcie wykładów omawiane są następujące zagadnienia:

1. Geneza i czynniki wpływające na rozwój nauki o informacji.

2. Definiowanie agendy badawczej nauki o informacji

4. Główne pojęcia i kategorie badawcze nauki o informacji

5. Modele i obszary badań oraz typy problemów badawczych

6. Kierunki badań we współczesnej nauce o informacji

7. Architektura informacji jako obszar badań nauki o informacji

W trakcie ćwiczeń poruszane będą następujące tematy:

1. Społeczeństwo informacyjne - czym jest, jak powstało, jak wygląda

2. Rola danych we współczesnym społeczeństwie

3. Tekst naukowy jako gatunek - jak się nim posługiwać

4. Dziedzinowe słowniki i encyklopedie dla badaczy informacji

5. Informacja w naszym życiu, czyli pola badawcze nauki o informacji z innej perspektywy

Literatura:

Wykład:

Babik, W. (red.): Nauka o informacji. Warszawa, Wydaw. SBP 2016 (wybrane fragmenty)

Dembowska, M.: Nauka o informacji naukowej (informatologia). Organizacja i problematyka badań w Polsce. Warszawa: IINTE 1991 (wybrane fragmenty)

Sapa, R.: Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Sosińska-Kalata, B.: Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji). Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne 2013 vol. 51 nr 2 s. 9-41

Sosińska-Kalata, B. Kierunki rozwoju współczesnej informatologii. FBM 2017 vol. 10nr 2, 25-46; dostęp online: https://www.researchgate.net/publication/333809635_Kierunki_rozwoju_wspolczesnej_informatologii

Sosińska-Kalata, B., Chuchro, E. (red): Nauka o informacji w okresie zmian. SBP, Warszawa 2013.

Rubin, Richard. E.: Foundations of library and information science. Neal Schuman Publishers, New York 2010.

Ćwiczenia:

Białobłocki, T., Moroz, J., Zacher, W. L., & Nowina-Konopka, M. (2006). Społeczeństwo inform@cyjne: istota, rozwój, wyzwania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

DESI (b.d.). Digital Economy and Society Index. https://digital-agenda-

data.eu/datasets/desi/visualizations

EASE (2018). Wskazówki EASE (European Association of Science Editors) dla autorów i tłumaczy artykułów naukowych publikowanych w języku angielskim. European Science Editing, 44(4):e1-e16. doi:10.20316/ESE.2018.44.e1

GUS (2022). Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2021. Warszawa, Szczecin: GUS. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2021-roku,1,15.html#

Kęsy, M. (2011). Społeczeństwo informacyjne w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości. Dydaktyka informatyki, 6, 74-92.

Koćwin, L. (2019). Wyzwania i problemy kreacji społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W: J. Kędzior (red.), Praktyki komunikacyjne (s. 97-123). Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Maćkiewicz, J. (1996). Jak pisać teksty naukowe?. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Siuda, P. & Wasylczyk, P. (2018). Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko. Warszawa, PWN

Śledziewska, K. & Włoch, R. (2020). Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Absolwent zna i rozumie:

- podstawową terminologię ogólną i specjalistyczną w zakresie bibliologii i informatologii (K_W02)

UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent potrafi:

- zastosować adekwatne metody badań z obszaru bibliologii i informatologii do rozwiązania problemu badawczego (K_U01)

- identyfikować i formułować szczegółowe problemy badawcze w odniesieniu do teorii właściwych dla bibliologii i informatologii (K_U03)

- stosować terminologię specjalistyczną z obszaru bibliologii i informatologii do interpretacji i rozwiązania danego problemu badawczego (K_U01)

KOMPETENCJE:

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy niezbędnej do realizacji działań badawczych w obszarze bibliologii i informatologii (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin

Ćwiczenia: aktywność, praca pisemna

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Sosińska-Kalata
Prowadzący grup: Patryk Hubar-Kołodziejczyk, Barbara Sosińska-Kalata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką badawczą nauki o informacji w ujęciu historycznym oraz współczesnym. W szczególności, studenci będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi problemami badawczymi w obszarze badawczym architektura przestrzeni informacyjnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką badawczą nauki o informacji w ujęciu historycznym oraz współczesnym. W szczególności, studenci będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi problemami badawczymi w obszarze badawczym architektura przestrzeni informacyjnych.

W trakcie wykładów omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Korzenie nauki o informacji i czynniki wpływające na jej rozwój; nazewnictwo dyscypliny

2. Definicje nauki o informacji; interdyscyplinarność nauki o informacji

4. Główne pojęcia i kategorie badawcze nauki o informacji: dane, informacja, wiedza, dokument, użytkownik informacji, system informacyjny, proces informacyjny

5. Modele i obszary badań; typy problemów badawczych

6. Kierunki badań we współczesnej nauce o informacji

7. Architektura informacji jako obszar badań nauki o informacji

W trakcie ćwiczeń poruszane będą następujące tematy:

1. Społeczeństwo informacyjne - czym jest, jak powstało, jak wygląda

2. Rola danych we współczesnym społeczeństwie

3. Tekst naukowy jako gatunek - jak się nim posługiwać

4. Dziedzinowe słowniki i encyklopedie dla badaczy informacji

5. Informacja w naszym życiu, czyli pola badawcze nauki o informacji z innej perspektywy

Literatura:

Wykład:

Babik, W. (red.): Nauka o informacji. Warszawa, Wydaw. SBP 2016 (wybrane fragmenty)

Dembowska, M.: Nauka o informacji naukowej (informatologia). Organizacja i problematyka badań w Polsce. Warszawa: IINTE 1991 (wybrane fragmenty)

Sapa, R.: Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Sosińska-Kalata, B.: Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji). Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne 2013 vol. 51 nr 2 s. 9-41

Sosińska-Kalata, B. Kierunki rozwoju współczesnej informatologii. FBM 2017 vol. 10nr 2, 25-46; dostęp online: https://www.researchgate.net/publication/333809635_Kierunki_rozwoju_wspolczesnej_informatologii

Sosińska-Kalata, B., Chuchro, E. (red): Nauka o informacji w okresie zmian. SBP, Warszawa 2013.

Rubin, Richard. E.: Foundations of library and information science. Neal Schuman Publishers, New York 2010.

Ćwiczenia:

Białobłocki, T., Moroz, J., Zacher, W. L., & Nowina-Konopka, M. (2006). Społeczeństwo inform@cyjne: istota, rozwój, wyzwania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

DESI (b.d.). Digital Economy and Society Index. https://digital-agenda-

data.eu/datasets/desi/visualizations

EASE (2018). Wskazówki EASE (European Association of Science Editors) dla autorów i tłumaczy artykułów naukowych publikowanych w języku angielskim. European Science Editing, 44(4):e1-e16. doi:10.20316/ESE.2018.44.e1

GUS (2022). Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2021. Warszawa, Szczecin: GUS. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2021-roku,1,15.html#

Kęsy, M. (2011). Społeczeństwo informacyjne w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości. Dydaktyka informatyki, 6, 74-92.

Koćwin, L. (2019). Wyzwania i problemy kreacji społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W: J. Kędzior (red.), Praktyki komunikacyjne (s. 97-123). Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Maćkiewicz, J. (1996). Jak pisać teksty naukowe?. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Siuda, P. & Wasylczyk, P. (2018). Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko. Warszawa, PWN

Śledziewska, K. & Włoch, R. (2020). Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Sosińska-Kalata
Prowadzący grup: Patryk Hubar-Kołodziejczyk, Barbara Sosińska-Kalata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką badawczą nauki o informacji w ujęciu historycznym oraz współczesnym. W szczególności, studenci będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi problemami badawczymi w obszarze badawczym architektura przestrzeni informacyjnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką badawczą nauki o informacji w ujęciu historycznym oraz współczesnym. W szczególności, studenci będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi problemami badawczymi w obszarze badawczym architektura przestrzeni informacyjnych.

W trakcie wykładów omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Korzenie nauki o informacji i czynniki wpływające na jej rozwój; nazewnictwo dyscypliny

2. Definicje nauki o informacji; interdyscyplinarność nauki o informacji

4. Główne pojęcia i kategorie badawcze nauki o informacji: dane, informacja, wiedza, dokument, użytkownik informacji, system informacyjny, proces informacyjny

5. Modele i obszary badań; typy problemów badawczych

6. Kierunki badań we współczesnej nauce o informacji

7. Architektura informacji jako obszar badań nauki o informacji

W trakcie ćwiczeń poruszane będą następujące tematy:

1. Społeczeństwo informacyjne - czym jest, jak powstało, jak wygląda

2. Rola danych we współczesnym społeczeństwie

3. Tekst naukowy jako gatunek - jak się nim posługiwać

4. Dziedzinowe słowniki i encyklopedie dla badaczy informacji

5. Informacja w naszym życiu, czyli pola badawcze nauki o informacji z innej perspektywy

Literatura:

Wykład:

Babik, W. (red.): Nauka o informacji. Warszawa, Wydaw. SBP 2016 (wybrane fragmenty)

Dembowska, M.: Nauka o informacji naukowej (informatologia). Organizacja i problematyka badań w Polsce. Warszawa: IINTE 1991 (wybrane fragmenty)

Sapa, R.: Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Sosińska-Kalata, B.: Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji). Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne 2013 vol. 51 nr 2 s. 9-41

Sosińska-Kalata, B. Kierunki rozwoju współczesnej informatologii. FBM 2017 vol. 10nr 2, 25-46; dostęp online: https://www.researchgate.net/publication/333809635_Kierunki_rozwoju_wspolczesnej_informatologii

Sosińska-Kalata, B., Chuchro, E. (red): Nauka o informacji w okresie zmian. SBP, Warszawa 2013.

Rubin, Richard. E.: Foundations of library and information science. Neal Schuman Publishers, New York 2010.

Ćwiczenia:

Białobłocki, T., Moroz, J., Zacher, W. L., & Nowina-Konopka, M. (2006). Społeczeństwo inform@cyjne: istota, rozwój, wyzwania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

DESI (b.d.). Digital Economy and Society Index. https://digital-agenda-

data.eu/datasets/desi/visualizations

EASE (2018). Wskazówki EASE (European Association of Science Editors) dla autorów i tłumaczy artykułów naukowych publikowanych w języku angielskim. European Science Editing, 44(4):e1-e16. doi:10.20316/ESE.2018.44.e1

GUS (2022). Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2021. Warszawa, Szczecin: GUS. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2021-roku,1,15.html#

Kęsy, M. (2011). Społeczeństwo informacyjne w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości. Dydaktyka informatyki, 6, 74-92.

Koćwin, L. (2019). Wyzwania i problemy kreacji społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W: J. Kędzior (red.), Praktyki komunikacyjne (s. 97-123). Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Maćkiewicz, J. (1996). Jak pisać teksty naukowe?. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Siuda, P. & Wasylczyk, P. (2018). Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko. Warszawa, PWN

Śledziewska, K. & Włoch, R. (2020). Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)