Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metadane I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z1M1
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metadane I
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przegląd głównych tendencji w zakresie unifikacji reguł opisu formalnego dokumentów i podstawowych standardów w zakresie opracowania zbiorów. Głównym celem zajęć jest charakterystyka głównych zasad opisu dokumentów z wykorzystaniem popularnego standardu metadanych, jakim jest Dublin Core oraz MARC 21.


Zajęcia odbywają się za pośrednictwem narzędzi informatycznych do zdalnego nauczania - Google Meet oraz Platformy COME UW.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przegląd głównych tendencji w zakresie unifikacji reguł opisu formalnego dokumentów i podstawowych standardów w zakresie opracowania zbiorów. Głównym celem zajęć jest charakterystyka głównych zasad opisu dokumentów z wykorzystaniem popularnego standardu metadanych, jakim jest Dublin Core oraz MARC 21.

Pełny opis:

Przegląd głównych tendencji w zakresie unifikacji reguł opisu formalnego dokumentów i podstawowych standardów w zakresie ich opracowania. Jednym z celów zajęć jest omówienie zmian w zasadach opisu, które dokonują się pod wpływem cyfrowej rewolucji, w tym wzrastającej roli dokumentów elektronicznych. W trakcie zajęć laboratoryjnych główny nacisk zostanie położony na standard Dublin Core oraz MARC 21.

Problematyka zajęć:

• Charakterystyka głównych tendencji w zakresie unifikacji zasad opisu dokumentów.

• Pojęcie metadanych. Wykorzystanie metadanych w opisie dokumentów.

• Konsolidacja zasad opisu bibliograficznego.

• MARC 21 versus Dublin Core.

• Tworzenie metadanych (ćwiczenia praktyczne).

Inne problemy poruszane podczas zajęć:

• Rola i znaczenie metadanych

• Standardy metadanych i ich klasyfikacja

• Słowniki kontrolowane

• Interoperacyjność metadanych

W trakcie laboratoriów Studenci uczą się identyfikować metadane, wykorzystując rozmaite narzędzia oraz ćwiczą umiejętność sporządzania metadanych dla dokumentów tradycyjnych i cyfrowych.

Literatura:

Przykładowa literatura:

Bednarek G., Wróbel A., Metadane a proces ciągłej digitalizacji obiektów bibliotecznych, dostęp: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=101140.

Dublin Core Metadata Element Set: Version 1.1: Reference Description. Tł. M. Nahotko, dostęp: http://ebib.oss.wroc.pl/standard/dc.html.

Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki, opr. zespół pod red. M. Rowińskiej i I. Wiśniewskiej. Warszawa 2017, dostęp: https://centrum.nukat.edu.pl/images/files/instrukcje_procedury/MARC_21/MARC21ksiazka_nowe_wydanie_2017.pdf.

Karecka L. [i in.], Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych, dostęp: http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Raport_Metadane_NIMOZ_2012.pdf.

Nahotko M., Metadane: sposób na uporządkowanie internetu. Kraków 2004.

Malak P., Osińska V., Bednarek – Michalska B., Jakość wybranych elementów metadanych stosowanych w polskich bibliotekach i repozytoriach cyfrowych, dostęp: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/4712/01_06_Malak_Osinska_Bednarek.pdf?sequence=1.

Pacek J., Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym. Warszawa 2010, dostęp: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=767.

PN-ISO 15836:2006 Zestaw elementów metadanych Dublin Core.

Słownik terminologii metadanych (Dostęp: http://skryba.inib.uj.edu.pl/~nahotko/metadane/slownik.htm).

Wróbel A., opracowanie dokumentów w bibliotece cyfrowej e-bUW, dostęp: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=93183.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- metody analizy i interpretacji różnych rodzajów zasobów informacyjnych właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych bibliologii i informatologii

- procedury oraz narzędzia umożliwiające zapewnienie dostępu do zasobów informacyjnych, zwłaszcza w zakresie tworzenia i/lub korzystania z metadanych dokumentu

Absolwent potrafi:

- opracować poprawnie metadane dla różnych typów dokumentów

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie korzystania ze źródeł informacji

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu (laboratoria):

Obecność na zajęciach (dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność). Każdą następną nieusprawiedliwioną nieobecność Student zalicza.

Niezbędne jest bieżące przygotowanie prac pisemnych lub wypełnianie testów przygotowanych przez prowadzącego.

W semestrze odbędą się kolokwia, które będą podsumowywały pewną partię zajęć. Suma ocen uzyskanych w ramach kolokwiów, aktywność na zajęciach (oceniana plusami) oraz ocena prac pisemnych (przygotowanych przez Studentów rekordów), składają się na końcową ocenę z przedmiotu.

Wykład kończy się egzaminem. Do egzaminu student może podejść jeśli zaliczył zajęcia laboratoryjne (zaliczenie na ocenę).

Egzamin jest przeprowadzany w terminie sesji. Osoby, które nie zaliczyły przedmiotu (egzaminu) w sesji i uzyskały ocenę negatywną, mogą podejść do egzaminu ponownie w terminie sesji poprawkowej.

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Obejmuje zagadnienia poruszane podczas wykładów i laboratoriów.

Część teoretyczna:

a. Pojęcie metadanych (definicje), typologia metadanych, funkcje metadanych.

b. Format MARC 21 i Dublin Core.

Część praktyczna

Przygotowanie rekordu w Dublin Core (15 elementów)

Laboratoria: Zaliczenie na ocenę.

Wykład: Egzamin pisemny.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Gmiterek
Prowadzący grup: Grzegorz Gmiterek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Gmiterek
Prowadzący grup: Grzegorz Gmiterek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)