Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do gospodarki informacyjnej - Otwarte dane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D6WGI-OD
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do gospodarki informacyjnej - Otwarte dane
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 6 semestr
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Moduł B * moduły obieralne (1 z 2)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie problematyki otwartych danych w kontekście otwartej administracji, wskazanie głównych założeń, dobrych i złych praktyk w tym obszarze oraz praktyczne przećwiczenie zdobytych kompetencji.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie problematyki otwartych danych administracji publicznej, wskazanie głównych założeń, dobrych i złych praktyk w tym obszarze.

Omówione zostaną:

• podstawy prawne udostępniania i wykorzystania otwartych danych na poziomie Unii Europejskiej i Polski

• przykładowe rozwiązania w zakresie udostępniania danych przez jednostki administracji publicznej w wybranych krajach

• przykładowe rozwiązania w zakresie wykorzystania otwartych danych administracji publicznej przez organizacje pozarządowe i biznes

• uwarunkowania techniczne udostępniania i wykorzystywania otwartych danych

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- terminologię specjalistyczną w obszarze otwartych danych administracji publicznej

- techniczne aspekty działalności informacyjnej, w tym dostępności otwartych danych publicznych

- prawne aspekty dostępności otwartych danych

Absolwent potrafi:

- stosować terminologię dotyczącą otwartych danych

- wskazać i wykorzystać źródła otwartych zasobów informacji administracji publicznej

- oceniać jakość informacji dostępnych w zasobach otwartych

- zaplanować i zrealizować strategię wyszukiwania informacji w celu rozwiązania danego problemu

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy niezbędnej do realizacji działań badawczych dotyczących otwartych zasobów informacji

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z następujących elementów:

• Aktywność na zajęciach

• Prezentacja końcowa

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)