Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do gospodarki informacyjnej - Informacja publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D6WGI-IP
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do gospodarki informacyjnej - Informacja publiczna
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 6 semestr
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Moduł B * moduły obieralne (1 z 2)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są rozwiązania e-government obejmujące systemy elektroniczne udostępniania informacji publicznych. Omówione zostaną podstawowe narzędzia i koncepcje, w szczególności dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć są rozwiązania e-government (elektroniczna administracja, digital government), obejmujące systemy elektroniczne udostępniania informacji publicznych.

W ramach zajęć studenci zdobędą kompetencje w zakresie wykorzystania i ewaluacji różnych systemów i rozwiązań krajowych (Biuletyn Informacji Publicznej, portale wojewódzkie, eObywatel, biznes.gov.pl) oraz poznają współczesne koncepcje związane z elektroniczną administracją, w szczególności zorientowanie na obywatela, na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.

Omówione zostaną wybrane przykłady rozwiązań zagranicznych.

Literatura:

Luterek, M.: eGovernment: systemy informacji publicznej, WAiP 2010

Jastrzębska, K.: Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych. CeDeWu, 2018

Wilk, S.: eAdministracja w społeczeństwie informacyjnym: model a rzeczywistość na przykładzie województwa podkarpackiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014.

Efekty uczenia się:

• Zna podstawową terminologię specjalistyczną z obszaru elektronicznej administracji

• Zna podstawowe źródła informacji publicznej i potrafi z nich korzystać

• Potrafi dokonać ewaluacji dostępnych rozwiązań i rozumie powody ich ograniczeń

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z następujących elementów:

• Aktywność na zajęciach (25%)

• Ocena z projektu (75%)

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)