Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do gospodarki informacyjnej - Ekonomia informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D6WGI-EI
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do gospodarki informacyjnej - Ekonomia informacji
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 6 semestr
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Moduł B * moduły obieralne (1 z 2)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką gospodarki informacyjnej. W ramach przedmiotu omawiane są koncepcje gospodarki opartej na wiedzy i informacji oraz struktura sektora informacyjnego ze szczególnym uwzgędnieniem branż internetowych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje nastepujące zagadnienia: koncepcje gospodarki informacyjnej i społeczeństwa sieci M. Castellsa; rozwój sektora informacyjnego w ujęciu historycznym; struktura sektora informacyjnego; gospodarka internetowa - produkcja, handel, usługi, zarządzanie; przedsiębiorstwo internetowe - charakterystyka wybranych przykładów.

Literatura:

Darin Barnej, Społeczeństwo sieci, W-wa: SIC! 2008

Manuel Castells, Społeczeństwo sieci, PWN 2007

Ewa Stroińska, W drodze do społeczeństwa informacyjnego, "Dyskursy o kulturze Discourses on Culture" 2015, nr 3, s. 89-112.

Piotr Strożek, Maciej Jewczak, Rozwój sektora ICT w Polsce – ocena międzyregionalna, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2016, nr 9.

Tomasz Bober, Identyfikacja najważniejszych trendów rynkowych w e-commerce, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2018, nr 2.

Tomasz Goban-Klas, Wielka czwórka dobroczyńców naszego świata czy czterech Jeźdźców Apokalipsy? Google, Amazon, Facebook i Apple, "Zarządzanie w kulturze" 2018, nr 1.

Aaron Perzanowski, Jason Schultz, The End of Ownership: Personal Property in the Digital Economy, 2016

Metody i kryteria oceniania:

Metoda seminaryjna

Zalicznie: pisemna praca końcowa

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)