Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do zarządzania projektem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D6WDZP
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do zarządzania projektem
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studenta w problematykę zarządzania projektami na wszystkich ich etapach: od przygotowania, przez planowanie, realizację, zamykanie, aż po komunikowanie.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studenta w problematykę zarządzania projektami na wszystkich ich etapach: od przygotowania (definiowanie celów, planowanie kamieni milowych, definiowanie zespołu), przez planowanie (budowanie zespołu, struktura podziału prac, tworzenie harmonogramu, planowanie zasobów i budżetu), realizację, zamykanie (rozwiązanie zespołu, rozliczenie projektu), aż po zarządzanie ryzykiem na wszystkich etapach.

W toku zajęć wyjaśnione zostaną takie terminy jak Agile, Scum, Devops, Kanban, Lean, design thinking i inne.

Literatura:

Nowocień, R.: Zespoły wirtualne i rozproszone – zdalne zarządzanie projektem informatycznym. Helion, Warszawa 2020.

Denning, S.: Era Agile: o tym jak sprytne firmy kształtują swoją efektywność. Helion, Warszawa 2018.

Pietras, P. [et al.]: Zarządzanie projektem: podręcznik przyszłego PMa. CeDeWu, Warszawa 2019.

Kandefer-Winter, K.; Nadskakuła, O.: Komunikacja w zarządzaniu projektami. CeDeWu, Warszawa 2018.

Król, B.: Skuteczne zarządzanie projektami a kompetencje interpersonalne. CeDeWu, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- terminologię stosowaną w odniesieniu do zarządzania projektami

Absolwent potrafi:

- zastosować metodologię zarządzania projektem do działań badawczych lub zawodowych w obszarze architektury informacji

- komunikowania się w formie ustnej lub pisemnej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi projektu

- planowania i organizowania pracy indywidualnej i zespołowej

Absolwent jest gotów do:

- pracy w zespole projektowym, pełniąc w nim różne role

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z następujących elementów:

• Aktywność na zajęciach (25%)

• Projekt końcowy (75%)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Luterek
Prowadzący grup: Mariusz Luterek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)