Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D6PI
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka informacyjna
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie problematyki polityki informacyjnej, wskazanie głównych założeń, dobrych i złych praktyk w tym obszarze oraz praktyczne przećwiczenie zdobytych kompetencji.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie problematyki polityki informacyjnej studentom, wskazanie głównych założeń, dobrych i złych praktyk w tym obszarze. Na wszystkie zajęcia studenci będą proszeni o przeczytanie materiałów (fragmentów książek, dokumentów źródłowych itp.), które następnie będą wspólnie omawiane na zajęciach.

W ramach zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia szczegółowe:

• Polityka informacyjna i komunikacyjna – podstawy, terminologia, relacje do public relations

• Kreowanie marki, kreowanie wizerunku

• Rola mediów w polityce informacyjnej

Projekt, będący przedmiotem zaliczenia, będzie polegał na przygotowania założeń polityki informacyjnej konkretnego podmiotu: fikcyjnego, lub też wzorowanego na już istniejącym. W ramach tego zadania studenci muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami pozyskanymi w trakcie semestru.

Grupa projektowa organizowana jest w następujący sposób: prowadzący wskazuje liderów grup, którzy następnie metodą losowania dobierają sobie współpracowników. Liderzy odpowiedzialni są za powodzenie projektu i organizację pracy grupy.

Literatura:

Cummins, Joseph: Gra o Biały Dom. Wydawnictwo RM, Warszawa 2016.

Haig, Matt: Porażki marek. Największe wpadki rekinów biznesu. Bellona, Warszawa 2006.

Pokrzycka, Lidia; Mich, Włodzimierz [red.]: Media a demokracja. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

Thompson, John B.: Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów. Astrum, Wrocław 2006.

Salenbacher, Jurgen: Creative personal branding. BIS Publishers, Amsterdam 2015.

Trump, Donald J.: Crippled America. How to make America great again. Threshold Editions, New York 2015.

Welch, David: Propaganda. Power of persuation. The British Library, London 2013.

Znyk, Paweł: Od komunikacji do manipulacji. Mechanizmy wywierania wpływu. Europsky institut skumania medzinarodnych vzt’ahov, Kezmarok 2008.

Żuk, Piotr: Media i władza. Demokracja, wolność przekazu i publiczna debata w warunkach globalizacji mediów. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Student:

• Ma uporządkowaną wiedzę w obszarze polityki informacyjnej

• Zna podstawową terminologię specjalistyczną z obszaru polityki informacyjnej

• Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania związanego z realizacją polityki informacyjnej

• Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z realizacją polityki informacyjnej

• Potrafi pracować w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z następujących elementów:

• Aktywność na zajęciach (30%)

• Ocena z projektu (70%)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Luterek
Prowadzący grup: Mariusz Luterek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)