Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Promocja kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D6O-PK
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Promocja kultury
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 6 semestr
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć zostaną omówione wybrane nowoczesne metody promowania kultury Szczegółowej analizie poddana zostanie organizacja przykładowych przedsięwzięć, ich skuteczność i finansowanie.

Pełny opis:

Podczas konwersatorium zostaną omówione wybrane nowoczesne metody i formy promowania kultury stosowane w Polsce i na świecie, grupy odbiorców, sposoby identyfikacji odbiorców. Szczegółowej analizie poddana zostanie organizacja wydarzeń kulturalnych, ich finansowanie, odbiorcy i sposoby promowania z uwzględnieniem strategii i efektywności działań.

Literatura:

1. Böhm M., Skuteczna promocja przy niskim budżecie, BC Edukacja, Warszawa 2009

2. Czarnecki S., Nowa widownia. O promocji w kulturze, Warszawa 2016.

3. Głowacki J., Hausner J., Jakóbik K., Markiel K., Mituś A., Żabiński M. (red.), Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury, Kraków 2009

4. Łodziana-Granbowska, J., Wiktor, J (red.), , Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury, CeDeWu 2014

5. Mazur, A., Sponsoring szansą dla kultury, Kraków 2011,

6. Niemczyk, A, , Marketing w sferze kultury. Wybrane problemy, Kraków 2007

7. Sargeant, A., Marketing w organizacjach non-profit, Kraków 2004,

8. Sobocińska, M., Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, PWE: Warszawa 2008,

9. Wróblewski, Ł., Strategie marketingowe w instytucjach kultury, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę o komunikacji marketingowej instytucji kultury. Student zna i rozumie konieczność promocji kultury. Zna i rozumie nowoczesne metody promocji. Student potrafi rozpoznać cel promocji i sformułować jej strategię.

Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z sektorem kultury i instytucją kultury. Rozumie wpływ polityki na kreowanie strategii w obszarze kultury i marketingu kultury Potrafi planować możliwości rozwoju strategii marketingowej instytucji kultury w oparciu o narzędzia promocji. Umiejętnie dobiera odpowiednie narzędzia promocji w odniesieniu do wybranych studiów przypadków oraz uzasadnia swój wybór Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy własnej studenta, z aktywnością podczas zajęć. Prezentacje, projekt zaliczeniowy.

Aktywne uczestnictwo w konwersatorium, a także przygotowanie konspektu „strategii promocyjnej” wybranego wydarzenia kulturalnego bądź instytucji kultury.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)