Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy organizacji wiedzy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D4SOW
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy organizacji wiedzy
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teorią i metodologią konstrukcji systemów organizacji wiedzy. Wykład podejmuje zagadnienia teoretyczne związane z projektowaniem, badaniem i funkcjonowaniem systemów organizacji wiedzy zarówno w tradycyjnych jak i sieciowych systemach informacyjnych. Podczas ćwiczeń studenci będą realizowali projekty badawcze, których celem będzie z jednej strony badanie funkcjonujących systemów organizacji, z drugiej - opracowanie założeń metodycznych oraz zaprojektowanie systemu organizacji wiedzy na potrzeby danego systemu informacyjnego.

Pełny opis:

Kursu obejmuje następujące zagadnienia

1. Systemy organizacji wiedzy - typologia i budowa

2. Sieciowe systemy organizacji wiedzy

3. Taksonomie internetowe:

3.1. Charakterystyka funkcjonalna taksonomii

3.2. Metodyka konstrukcji taksonomii

3.3. Analiza spójności

4. Ontologie sieciowe

4.1. Sieć Semantyczna i jej technologie

4.2. Charakterystyka funkcjonalna ontologii

4.3. Metodyka konstrukcji ontologii

4.4. Ewaluacja ontologii

Literatura:

1. Roszkowski, M. (2012). Obiekty cyfrowe: taksonomie, tworzenie kolekcji, punkty dostępu. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/322246656_Obiekty_cyfrowe_taksonomie_tworzenie_kolekcji_punkty_dostepu

2. Hedge, H. (2010). The Accidental Taxonomist. Information Today, Inc.

3. Lambe, P. (2007). Organising Knowledge : Taxonomies, Knowledge and Effectiveness. Chandos Publishing.

4. Roszkowski, M. (2017). Ontologie. In M. Skalska-Zlat & A. Żbikowska-Migoń (Eds.), Encyklopedia Książki (Vol. 2, pp. 297–299). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

5. Sosińska-Kalata, B., & Roszkowski, M. (2016). Organizacja informacji i wiedzy. In W. Babik (Ed.), Nauka o informacji (pp. 305–358). Warszawa: Wyd. SBP.

6. Roszkowski, M. (2014). Do czego potrzebne są nam ontologie? Charakterystyka funkcjonalna ontologii jako narzędzi reprezentacji wiedzy. In B. Sosińska-Kalata, M. Przastek-Samokowa, & Z. Wiorogórska (Eds.), Nauka o informacji w okresie zmian (pp. 151–167). Warszawa: SBP.

7. Roszkowski, M. (2010). Linked Data--model danych powiązanych w Semantic Web.". Zagadnienia Informacji Naukowej, 2(96), 52–68.

8. Roszkowski, M. (2009). Simple Knowledge Organization System (SKOS) - reprezentacja wiedzy w sieciowych systemach organizacji wiedzy. Zagadnienia Informacji Naukowej, 1(89–102).

9. McGuinness, D. L., & Noy, N. F. (2001). Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology. Retrieved from http://protege.stanford.edu/publications/ontology_development/ontology101.pdf

10. Allemang, D., & Hendler, J. (2011). Semantic Web for the Working Ontologist. Modeling in RDF, RDFS and OWL. Morgan Kaufmann.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- teorie i metody organizacji informacji i wiedzy oraz typologie i funkcje ich systemów (K_W01)

- zasady działania systemów informacyjnych, w tym kryteria doboru i zastosowanie w nich systemów organizacji wiedzy (K_W05)

Absolwent potrafi:

- identyfikować i formułować szczegółowe problemy badawcze w odniesieniu do systemów organizacji wiedzy (K_U03)

- zastosować adekwatne metody rozwiązywania problemów badawczych dotyczących systemów organizacji wiedzy (K_U01)

- zastosować adekwatne metody, standardy i narzędzia reprezentacji informacji i organizacji wiedzy dla wybranych typów systemów informacyjnych (K_U03)

- pracować w zespole projektowym, realizując zadania badawcze lub zawodowe dotyczące systemów organizacji wiedzy (K_U08)

Absolwent jest gotów do:

- oceny i uzupełniania wiedzy dotyczącej organizacji wiedzy (K_K01)

- pracy w zespole, pełniąc w nim różne role (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

obecność

wykonywanie zadań cząstkowych

praca zaliczeniowa

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Sosińska-Kalata
Prowadzący grup: Patryk Hubar-Kołodziejczyk, Barbara Sosińska-Kalata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teorią i metodologią konstrukcji systemów organizacji wiedzy. Wykład podejmuje zagadnienia teoretyczne związane z projektowaniem, badaniem i funkcjonowaniem systemów organizacji wiedzy zarówno w tradycyjnych jak i sieciowych systemach informacyjnych. Podczas ćwiczeń studenci będą realizowali projekty badawcze, których celem będzie z jednej strony badanie funkcjonujących systemów organizacji, z drugiej - opracowanie założeń metodycznych oraz zaprojektowanie systemu organizacji wiedzy na potrzeby danego systemu informacyjnego.

Pełny opis:

1. Systemy organizacji wiedzy - typologia i budowa

2. Sieciowe systemy organizacji wiedzy

3. Taksonomie internetowe:

3.1. Charakterystyka funkcjonalna taksonomii

3.2. Metodyka konstrukcji taksonomii

3.3. Analiza spójności

4. Ontologie sieciowe

4.1. Sieć Semantyczna i jej technologie

4.2. Charakterystyka funkcjonalna ontologii

4.3. Metodyka konstrukcji ontologii

4.4. Ewaluacja ontologii

Literatura:

1. Roszkowski, M. (2012). Obiekty cyfrowe: taksonomie, tworzenie kolekcji, punkty dostępu. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/322246656_Obiekty_cyfrowe_taksonomie_tworzenie_kolekcji_punkty_dostepu

2. Hedge, H. (2010). The Accidental Taxonomist. Information Today, Inc.

3. Lambe, P. (2007). Organising Knowledge : Taxonomies, Knowledge and Effectiveness. Chandos Publishing.

4. Roszkowski, M. (2017). Ontologie. In M. Skalska-Zlat & A. Żbikowska-Migoń (Eds.), Encyklopedia Książki (Vol. 2, pp. 297–299). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

5. Sosińska-Kalata, B., & Roszkowski, M. (2016). Organizacja informacji i wiedzy. In W. Babik (Ed.), Nauka o informacji (pp. 305–358). Warszawa: Wyd. SBP.

6. Roszkowski, M. (2014). Do czego potrzebne są nam ontologie? Charakterystyka funkcjonalna ontologii jako narzędzi reprezentacji wiedzy. In B. Sosińska-Kalata, M. Przastek-Samokowa, & Z. Wiorogórska (Eds.), Nauka o informacji w okresie zmian (pp. 151–167). Warszawa: SBP.

7. Roszkowski, M. (2010). Linked Data--model danych powiązanych w Semantic Web.". Zagadnienia Informacji Naukowej, 2(96), 52–68.

8. Roszkowski, M. (2009). Simple Knowledge Organization System (SKOS) - reprezentacja wiedzy w sieciowych systemach organizacji wiedzy. Zagadnienia Informacji Naukowej, 1(89–102).

9. McGuinness, D. L., & Noy, N. F. (2001). Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology. Retrieved from http://protege.stanford.edu/publications/ontology_development/ontology101.pdf

10. Allemang, D., & Hendler, J. (2011). Semantic Web for the Working Ontologist. Modeling in RDF, RDFS and OWL. Morgan Kaufmann.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)