Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy organizacji i zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D4POIZ
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy organizacji i zarządzania
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest przybliżenie podstawowych pojęć z zakresu funkcjonowania i zarządzania organizacjami, z zasadami planowania, organizowania, kierowania zasobami społecznymi i kontroli, metodami organizacyjnymi i systemami zarządczymi.

Pełny opis:

W ramach konwersatorium omówione zostaną podstawowe wiadomości z zakresu nauki o organizacji i zarzadzaniu, w tym o genezie nauki o organizacji i zarządzaniu, jej tendencjach rozwojowych, teoriach i technikach stosowanych w praktyce, budowie organizacji, jej funkcjonowaniu w otoczeniu, funkcjach zarzadzania: planowaniu, organizowaniu, motywowaniu, kontrolowaniu. Ponadto przybliżone zostaną zagadnienia przywództwa i roli menedżera, zarządzania zasobami ludzkimi, otoczenia organizacji, zarządzania procesowego i projektowego, zarządzania jakością, zarządzania kryzysem.

Literatura:

1. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2013

2. Korzeniowski L., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa : Difin 2011

3. Kostera M. Zarządzanie personelem. Warszawa: PWE 1994

4. Kowalska-Napora E., Uwarunkowania funkcjonowania nowoczesnej organizacji. Wyd. M.Derewiecki 2014

5. Martyniak Z.: Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania. Wyd. 2 rozszerz. Warszawa: PWE 1993

6. Piotrkowski K., Organizacja i Zarządzanie , Almamer 2006

7. Podstawy zarządzania, red. M. Strużycki, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2014

8. Robbins S., De Cenzo D., Podstawy zarządzania, PWE Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Student ma elementarną wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz ich zarządzania. Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami, zarządzania procesami, zarządzania jakością

Ma świadomość znaczenia zarządzania dla efektywnego funkcjonowania organizacji. Rozumie znaczenie kultury organizacyjnej w działalności różnych instytucji i prawidłowo identyfikuje zależności między widocznymi a niewidocznymi poziomami kultury organizacyjnej.

Potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role i porozumiewać się z innymi uczestnikami. dostrzega i formułuje dylematy etyczne i problemy moralne związane z własną pracą i pracą innych osób, poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy własnej studenta w formie pisemnej wraz z aktywnością podczas zajęć, ocena z kolokwium sprawdzającego stopień opanowania treści teoretycznych, przeprowadzonego w formie pisemnej

Zaliczenie na ocenę, kolokwium w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kotowski
Prowadzący grup: Robert Kotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)