Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań w nauce o informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D4MBWNI
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody badań w nauce o informacji
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodologią badań prowadzonych w naukach o informacji oraz naukach pokrewnych. Zdobyta na zajęciach wiedza będzie przydatna nie tylko w toku studiów, ale także w życiu zawodowym. Zajęcia pozwolą na zapoznanie się z teorią i praktyką: pokażą, jak dobór metodologii wpływa na przeprowadzenie badania i jego wyniki.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodologią badań prowadzonych w naukach o informacji oraz naukach pokrewnych. Zdobyta na zajęciach wiedza będzie przydatna nie tylko w toku studiów, ale także w życiu zawodowym. Zajęcia pozwolą na zapoznanie się z teorią i praktyką: pokażą, jak dobór metodologii wpływa na przeprowadzenie badania i jego wyniki.

W trakcie zajęć poruszane będą następujące zagadnienia:

- Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin nauki

- Zasady systematycznego przeglądu literatury

- Etapy procesu badawczego

- Metody i narzędzia wykorzystywane w badaniach ilościowych

- Metody i narzędzia wykorzystywane w badaniach jakościowych

- Analiza danych ilościowych

- Analiza danych jakościowych

- Academic writing

- Bibliometria i altmetria - podstawy

Literatura:

Wybrane fragmenty z:

- Boellstorff, T., Nardi, B., Pearce, C., & Taylor, T. L. (2012). Ethnography and Virtual Worlds. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Given, L. (2008). The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods. Los Angeles;London;New Delhi;Singapore: SAGE.

- O’Leary, Z. (2017). The Essential Guide to Doing Your Research Project (3rd ed.). London: SAGE.

- Pickard, A. (2007). Research Methods in Information. London: Facet.

- Silverman, D. (2008). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Wiorogórska, Z. (2012). Teoria ugruntowana i jej wybrane zastosowania w badaniach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Przegląd Biblioteczny, 80(1), 47–57.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1.Student/-ka zdobędzie wiedzę nt. narzędzi, technik i metod badawczych stosowanych w nauce o informacji i naukach pokrewnych.

2. Student/-ka ma pogłębioną refleksję nt. etapów procesu badawczego w naukach społecznych.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Student/-ka posiada podstawowe umiejętności badawcze, potrafi sformułować i przeanalizować problemy badawcze.

2. Student/-ka potrafi dobrać właściwą metodologię badawczą do potrzeb własnego badania, przeprowadzanego do pracy licencjackiej.

3. Student/-ka potrafi dobrać odpowiednie narzędzia do analizy danych badawczych, przeanalizować dane i zaprezentować wyniki.

4. Student/-ka potrafi krytycznie ocenić metodologię badawczą zastosowaną przez innych badaczy.

KOMPETENCJE:

1. Student/-ka jest świadomy, jak ważny jest wybór właściwej metodologii do potrzeb własnych badań.

2. Student/-ka jest przygotowany do seminarium licencjackiego i prowadzenia badań do własnej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć (lektura zadanych tekstów), aktywny udział w dyskusji na oraz wykonywanie zadań na zajęciach (60%); praca indywidualna - trzy prace śródsemestralne (40%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Wiorogórska
Prowadzący grup: Zuzanna Wiorogórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)