Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompetencje informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D4KI
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kompetencje informacyjne
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Znaczenie kompetencji informacyjnych we współczesnym społeczeństwie. Modele i definicje. Kompetencje informacyjne wśród innych kompetencji kluczowych. Model dostępu do nowych mediów Jana van Dijka. Metody i narzędzia badawcze. Kształcenie kompetencji informacyjnych. Kompetencje informacyjne w świetle relacyjnej teorii kultury.

Praca projektowa w grupach - badania kompetencji informacyjnych lub projekt edukacyjny.

Pełny opis:

Znaczenie kompetencji informacyjnych we współczesnym społeczeństwie. Modele i definicje. Kompetencje informacyjne wśród innych kompetencji kluczowych. Model dostępu do nowych mediów Jana van Dijka. Metody i narzędzia badawcze. Kształcenie kompetencji informacyjnych. Kompetencje informacyjne w świetle relacyjnej teorii kultury.

Praca projektowa w grupach - badania kompetencji informacyjnych lub projekt edukacyjny. Realizowane działania:

- prace koncepcyjne,

- przegląd literatury,

- metodologia i opracowanie narzędzi badawczych,

- prezentacja wyników,

- prezentacja wniosków,

- opracowanie raportu.

Literatura:

Big 6 skills model: www.big6.com

edukacjamedialna.edu.pl

ACRL Framework: http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework

ALA, Information literacy: https://literacy.ala.org/information-literacy/

CILIP definition: https://infolit.org.uk/definitions-models/

SCONUL Working Group on Information Literacy, The SCONUL Seven Pillars of Information Literacy: Core Model for Higher Education, 2011 https://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/coremodel.pdf

Sample A., Historical development of definitions of information literacy: A literature review of selected resources. “The Journal of Academic Librarianship” 2020

Efekty uczenia się:

Student:

- zna definicje i historyczny rozwój koncepcji kompetencji informacyjnych w perspektywie bibliologii i informatologii oraz nauk społecznych,

- rozumie wagę posiadania i rozwijania kompetencji informacyjnych w społeczeństwie wiedzy,

- potrafi zaprojektować i przeprowadzić badanie dotyczące kompetencji informacyjnych wybranej grupy,

- potrafi przeanalizować wyniki i wyciągnąć wnioski dotyczące stanu kompetencji informacyjnych danej grupy oraz potencjalnych potrzeb edukacyjnych,

- jest gotów do działań w zakresie kształcenia i/lub sprawdzania poziomu kompetencji informacyjnych użytkowników, pracując w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

elementy wykładu, dyskusja,

zespołowa praca projektowa.

Kryteria oceniania:

obecność na zajęciach (dopuszczona 1 nieobecność),

aktywny udział w zajęciach,

realizacja projektu grupowego, prezentacja wyników.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kisilowska-Szurmińska
Prowadzący grup: Małgorzata Kisilowska-Szurmińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)