Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informacja specjalistyczna - zdrowie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D4IS-Z
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Informacja specjalistyczna - zdrowie
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prezentacja zakresu i dynamiki zasobów informacyjnych na kolejnych szczeblach zarządzania informacją z obszaru zdrowia publicznego.

Naukowa informacja medyczna i o zdrowiu.

Zdrowie w mediach społecznościowych.

Zdrowotne kompetencje informacyjne.

Ocena wiarygodności źródeł informacji o zdrowiu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy i umiejętności wyszukiwania, oceny oraz przetwarzania informacji w zakresie informacji o zdrowiu i naukach o zdrowiu. W ramach zajęć zostaną omówione najważniejsze źródła o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym, w podziale na:

- dane i informacje z obszaru zdrowia publicznego (statystyka zdrowotna),

- źródła informacji naukowej w naukach o zdrowiu; podstawy terminologiczne,

- źródła o charakterze promocji zdrowia i informacji publicznej, tworzone przez podmioty publiczne i niepubliczne dla użytkowników nieprofesjonalnych,

- jakość informacji o zdrowiu w mediach społecznościowych.

Przedstawione zostaną zdrowotne kompetencje informacyjne oraz zasady i narzędzia oceny wiarygodności źródeł informacji o zdrowiu.

Literatura:

Portale: ONZ, WHO, UE.

ICNP: https://www.icn.ch/what-we-do/projects/ehealth-icnp/about-icnp

NLM: http://www.nlm.nih.gov

HON Code: https://www.hon.ch

DISCERN: http://www.discern.org.uk/index.php

Dobrogowska-Schlebusch E., Niedźwiedzka B., Nowak-Bończa M., (2014), Badanie publicznych portali i serwisów internetowych w celu w skazania najlepszych praktyk w zakresie dostarczania informacji o zdrowiu i leczeniu - wstępne wyniki badań. W: Czas przemian - czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji naukowej w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka. Warszawa: Wydaw. SBP, 2014, s 257-273.

Dobrogowska-Schlebusch E., Niedźwiedzka B., (2014), Narzędzie Ewaluacji Serwisów Internetowych o Zdrowiu – wstępna faza konstrukcji oraz charakterystyka trudności metodologicznych związanych z tworzeniem instrumentu do oceny jakości internetowych zasobów informacji o tematyce zdrowotnej. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 54(2):110-134.

Krzesaj M., (2015), Ocena jakości informacji dotyczących zdrowia na stronach WWW. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 44(4):311-320. (dostępny na icm.edu.pl)

Efekty uczenia się:

Student:

- posiada wiedzę o najważniejszych typach i przykładach źródeł w zdrowiu publicznym (statystyce zdrowotnej), naukach o zdrowiu oraz promocji zdrowia,

- zna koncepcję zdrowotnych kompetencji informacyjnych,

- potrafi wyszukiwać dane z zakresu zdrowia publicznego,

- potrafi ocenić jakość źródła o charakterze promocji zdrowia,

- potrafi ocenić wiarygodność źródeł informacji zdrowotnej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

elementy wykładu, dyskusja, ćwiczenia z użyciem komputera.

Kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczona 1 nieobecność),

praca własna (w tym praca w trakcie zajęć oraz praca na zaliczenie),

praca w grupach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kisilowska-Szurmińska
Prowadzący grup: Małgorzata Kisilowska-Szurmińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)