Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Animacja kultury - dorośli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D4AK-DO
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Animacja kultury - dorośli
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie działań animacyjnych realizowanych przez różne instytucje kultury. Szczególna uwaga poświęcona będzie projektom.

Pełny opis:

Doprecyzowane i przedyskutowane zostaną pojęcia: kultura, animacja, edukacja kulturalna, animacja kultury. Podjęta zostanie próba ustalenia cech dobrego animatora kultury.

Na podstawie aktualnych badań dotyczących dorosłych Polaków i własnych obserwacji ustalone zostaną potrzeby tej grupy oraz określone zostanie to co wymaga zmian.

Studenci zapoznani zostaną z metodami aktywizującymi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na projekt.

Omówione zostaną działania animacyjne proponowane przez różne instytucje kultury, zwłaszcza trzeciego sektora i zaproponowane zostaną własne pomysły projektów.

Literatura:

Aktualne raporty z badań.

Dadel Marcin: O projekcie i wniosku. Dla początkujących i tych, którzy chcą uporządkować wiedzę. Warszawa 2011.

Kultura, polityka, rozwój: o kulturze jako dźwigni rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów. Red. St. Szultka, P. Zbieranek. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2012.

Obserwatorium teorii żywej kultury [online] Słownik. Dostępny w WWW: <http://ozkultura.pl/slownik-teorii-zywej-kultury>.

Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce. Red. Monika Gromadzka. Warszawa: Wydaw. FRSE, 2018.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury [online]. Dostępny w WWW: <http://ozkultura.pl/slownik-teorii-i-metodologi-badan-kultury>.

Teraz! Animacja kultury. Warszawa: Wydawca/Publisher.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W pogłębionym stopniu zna zasady działania instytucji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem oferty edukacyjnej (K_W07)

Umiejętności:

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację instytucji, obiektów i usług informacyjnych, uwzględniając specyfikę potrzeb i uwarunkowań obsługiwanego przez nie środowiska, z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym (K_U03)

Umie organizować i planować pracę własną oraz pracę w zespole (K_U07)

Inspiruje, uczy inne osoby, planuje ich rozwój w zakresie kompetencji informacyjnych (K_U10)

Kompetencje społeczne:

Gotów jest do przeprowadzenia oceny krytycznej form edukacyjnych proponowanych przez instytucje kultury w Polsce (K_K01)

Uczestniczy w życiu kulturalnym, zwłaszcza korzystania z oferty bibliotek lub innych instytucji kultury (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie i zaprezentowanie projektu.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Grabowska
Prowadzący grup: Dorota Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)