Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do GLAM

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D3WDG
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do GLAM
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są charakterystyce wybranych instytucji kultury, sektora GLAM , (galerie, biblioteki, archiwa i muzea), które odpowiedzialne są za zbieranie, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa.

Pełny opis:

W trakcie zajęć przybliżona zostanie specyfika działalności wybranych instytucji kultury w Polsce i na świecie (historycznie i współcześnie). Konwersatorium ma na celu analizę działalności, specyfiki, problemów i miejsca w środowisku cyfrowym wybranych instytucji kultury (publicznych i niepublicznych). Instytucje te będą omawiane w kontekście idei GLAM, czyli propagowania szerokiego i otwartego dostępu do dóbr kultury przez galerie, biblioteki, archiwa i muzea.

Literatura:

Bendyk E., Efekt bilbargo, „Polityka” 2018, nr 35, s. 86–88. Diedzic L., „Muzeum wyobraźni” Andrè Malraux. Idea i praxis, „Studia Muzealno-Historyczne” 2013, t. 5, s. 219–233.

Buchner A. Janus A., Kawęcka D., Zaniewska K.: Otwartość w instytucjach kultury. Raport z badań. Warszawa, 2015 https://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/287/open%20glam%20raport%20net.pdf?sequence=3

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska. Badania otwartości w sektorze GLAM https://otwartakultura.org/

Centrum CyfroweProjekt: Polska. Otwarte Zabytki [online]. https://centrumcyfrowe.pl/projekty/otwarte-zabytki/

Handerek J., Sztuka w muzeum wyobraźni, „Estetyka i Krytyka” 2011, nr 21, s. 61–65.

Hedstrom M., King J.L., On the LAM: Library, Archive, and Museum Collections in the Creation and Maintenance of Knowledge Communities, Paris 2003.

Idziak W., Współczesne tendencje w muzealnictwie, [online], http://muzeoblog.mik.krakow.pl/files/W_Idziak_Wspolczesne_tendencje.pdf.

Mansfield T., Winter Ch., Griffith C., Dockery M., Brown T., Innovation Study: Challenges and Opportunities for Australia’s Galleries, Libraries, Archives and Museums, Australia 2014.

Otwartość w publicznych instytucjach kultury, oprac. J. Hofmokl, A. Tarkowski, K. Śliwowski, Gdańsk 2016.

Szerksznis Ż., Audiowizualne biblioteki cyfrowe w otwartym dostępie do wiedzy – wybrane projekty edukacyjne, [w:] Biblioteka, Książka, Informacja, Internet, red. Z. Osiński, R. Malesa, S. Kotula, Lublin 2015, s. 175-188,.

Popczyk M., Muzeum sztuki – miejsce wizualizacji nowoczesności, „Przestrzenie teorii” 2009, nr 11, s. 25–40.

Zieliński M., Czy jesteś GLAM, „Biuletyn EBIB” 2014, nr 7(152). Żelazińska A, Cywilizacja instagramizacji, „Polityka” 2018, nr 34, s. 64–66

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat działalności instytucji sektora GLAM, zasobów informacyjnych oraz narzędzi wykorzystywanych w celu ich dostarczenia do zróżnicowanego otoczenia społecznego, student ma wiedzę na temat działań podejmowanych w instytucjach GLAM. Posiada umiejętności w zakresie zdobywania i analizowania informacji z wykorzystaniem różnych źródeł, odnoszących się do szeroko rozumianej problematyki tzw. otwartego dostępu w instytucjach kultury. Ma świadomość ważności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi współdziałać i pracować w grupie, zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi podczas przygotowywania projektów, przyjmując w niej różne role, systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami udostępniania zbiorów.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach, prezentacje multimedialne, projekt zaliczeniowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kotowski
Prowadzący grup: Robert Kotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)