Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do badania społecznego odbioru treści

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D3WDBSOT
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do badania społecznego odbioru treści
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Metodologia badań ilościowych i jakościowych w zakresie: czytelnictwa (ogólnie), czytelnictwa prasy, badań opinii publicznej i odbioru mediów audiowizualnych oraz elektronicznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Omówienie zakresu badań recepcji treści, stosowanych metod i narzędzi badawczych - na wybranych przykładach.

Zaprojektowanie i realizacja projektu - praca zespołowa.

Przygotowanie raportu z projektu.

Pełny opis:

Omówienie zakresu badań recepcji treści, stosowanych metod i narzędzi badawczych - na wybranych przykładach.

Przygotowanie i realizacja projektu badawczego - praca zespołowa. Działanie obejmujące etapy:

- prace koncepcyjne,

- przegląd literatury,

- dobór metodologii i przygotowanie narzędzi badawczych,

- prezentacja wyników badania,

- prezentacja wniosków z badania.

Przygotowanie raportu z projektu.

Literatura:

Helle, M., Ravaja, N., Heikkilä, H., Kallenbach, J., Kankainen, A., Kätsyri, J., ... & Marghescu, d. (2011). A theoretical model of media experience and research methods for studying it. Project report for next media–a TIVIT programme, 12-14

Przykładowe raporty badań medialnych.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- teorie i metody badawcze z zakresu bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych, stosowane w badaniach recepcji treści, odpowiednio do kanału i nośnika ich przekazu (K_W01, K_W02),

- terminologię stosowaną w badaniach czytelnictwa, udziału w kulturze, odbioru treści audiowizualnych (K_W03),

- społeczny, ekonomiczny, techniczny kontekst i uwarunkowania recepcji treści (K_W05).

Absolwent potrafi:

- posługiwać się pojęciami i metodami kluczowymi dla realizacji badań recepcji treści, odpowiednio do ich charakteru i kontekstu (K_U01),

- zaprojektować i przeprowadzić badanie recepcji treści (K_U01),

- opracować raport z projektu badawczego (K_U06),

- uczestniczyć w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role (K_U08).

Absolwent jest gotów do:

- realizacji zadań badawczo-projektowych (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

zal/ocenę

praca projektowa zespołowa

obecność obowiązkowa (dopuszczona 1 nieobecność)

zajęcia realizowane online w trybie synchronicznym

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Czarnowski
Prowadzący grup: Robert Czarnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)