Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy pedagogiki w edukacji informacyjnej i kulturalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D3PPWEIIK
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy pedagogiki w edukacji informacyjnej i kulturalnej
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy podstawowej wiedzy pedagogicznej mającej zastosowanie w edukacji informacyjnej i kulturalnej. Zostaną zaprezentowane metody i formy pracy z użytkownikiem informacji, ze zwróceniem uwagi na dobór metod i form pracy w zależności od sytuacji edukacyjnej, potrzeb i kompetencji użytkowników, m.in. od ich wieku i zainteresowań.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy podstawowej wiedzy pedagogicznej mającej zastosowanie w edukacji informacyjnej i kulturalnej. Pokrótce zaprezentowana zostanie historia wychowania i współczesne kierunki pedagogiczne. Uwzględnione zostanie kształtowanie kompetencji informacyjnych w warunkach polskiej edukacji, jak i działania w tym obszarze instytucji kultury, jak i organizacji pozarządowych. Zostaną zaprezentowane formy (indywidualne, zbiorowe, zespołowe i poglądowe) i metody (podające, eksponujące, praktyczne, programowane, problemowe) pracy z użytkownikiem. Szczególny nacisk zostanie położony na dobór metod i form do stawianych celów, które zależą od sytuacji edukacyjnej, potrzeb i kompetencji użytkowników.

Literatura:

Pedagogika. T. 1. Podstawy nauki o wychowaniu. Pod red. Bogusława Śliwerskiego.Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2006.

Pedagogika. T. 2. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Pod red. Bogusława Śliwerskiego.Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2006.

Pedagogika. T. 3. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej. Pod red. Bogusława Śliwerskiego.Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2006.

Piotrowska Renata: Edukacja informacyjna w polskiej szkole. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2011

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- teorie pedagogiki będące podstawą działań edukacyjnych w obszarze informacji i kultury (K_W02),

- podstawową terminologię z nauk pedagogicznych (K_W03),

- metody komunikowania się z użytkownikami informacji w różnych grupach wiekowych (K_W08).

Absolwent potrafi:

- korzystać z wiedzy pedagogicznej, przygotowując i realizując działania edukacyjne (K_U01, K_U04),

- korzystać ze źródeł informacji dla potrzeb własnych oraz uczyć tych umiejętności (K_U02),

- oceniać efektywność edukacji informacyjnej i kulturalnej z punktu widzenia pedagogiki (K_U02),

- planować i realizować działania edukacyjne - indywidualnie i w zespole (K_U08).

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny swojej wiedzy pedagogicznej w kontekście dostrzeganych potrzeb (K_K01),

- wypełniania zobowiązań społecznych o charakterze edukacyjnym, podejmowania działań edukacyjnych dotyczących informacji i/lub kultury (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Praca na zajęciach (zaliczanie poszczególnych omawianych problemów);

Sprawdzian pisemny (weryfikacja zdobytej wiedzy i umiejętności).

Zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Grabowska
Prowadzący grup: Dorota Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)