Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy organizacji wiedzy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D3POW
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy organizacji wiedzy
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi organizacji wiedzy jako obszaru badań naukowych i działalności praktycznej oraz z podstawowymi założeniami i metodami organizacji wiedzy stosowanymi w architekturze informacji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest teoriom, koncepcjom i metodom organizowania wiedzy przez człowieka w jego systemie poznawczym oraz odwołującym się do nich teoriom, koncepcjom i metodom organizowania i reprezentowania wiedzy w systemach informacyjnych.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest teoriom, koncepcjom i metodom organizowania wiedzy przez człowieka w jego systemie poznawczym oraz odwołującym się do nich teoriom, koncepcjom i metodom organizowania i reprezentowania wiedzy w systemach informacyjnych.

W ramach konwersatorium omawiane są:

- podstawowe pojęcia i kategorie badawcze organizacji wiedzy;

- problematyka organizacji wiedzy w świetle teorii psychologii poznawczej;

- teorie organizacji wiedzy w nauce o informacji;

- koncepcje reprezentacji wiedzy w systemach informacyjnych.

W ramach laboratorium studenci przygotowują i przedstawiają zespołowe projekty, dotyczące wybranych koncepcji i metod organizacji wiedzy oraz ich zastosowań w tworzeniu reprezentacji wiedzy w systemach informacyjnych.

Literatura:

Aktualne lektury do przedmiotu podawane są na bieżąco na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- teorie i metody organizacji informacji i wiedzy (K_W01, K_W05)

Absolwent potrafi:

- wybrać adekwatne metody organizacji wiedzy do rozwiązania problemu badawczego (K_U01)

- identyfikować i formułować szczegółowe problemy badawcze z zakresu organizacji wiedzy mieszczące się w obszarze architektury informacji (K_U01)

- wybrać właściwe metody, standardy i narzędzia reprezentacji informacji i organizacji wiedzy (K_U03)

Absolwent jest gotów do:

- rozwijania wiedzy teoretycznej i metodologicznej dotyczącej organizacji wiedzy (K_K01)

- realizowania zadań związanych z organizacją wiedzy, pracując indywidualnie lub w zespole (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusje grupowe, metoda projektowa. Mini-wykład konwersatoryjny oraz prezentacje indywidualne i grupowe.

Egzamin, zaliczenie na ocenę projektów

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Sosińska-Kalata
Prowadzący grup: Barbara Sosińska-Kalata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest teoriom, koncepcjom i metodom organizowania wiedzy przez człowieka w jego systemie poznawczym oraz odwołującym się do nich teoriom, koncepcjom i metodom organizowania i reprezentowania wiedzy w systemach informacyjnych.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest teoriom, koncepcjom i metodom organizowania wiedzy przez człowieka w jego systemie poznawczym oraz odwołującym się do nich teoriom, koncepcjom i metodom organizowania i reprezentowania wiedzy w systemach informacyjnych.

W ramach konwersatorium omawiane są:

- podstawowe pojęcia i kategorie badawcze organizacji wiedzy;

- problematyka organizacji wiedzy w świetle teorii psychologii poznawczej;

- teorie organizacji wiedzy w nauce o informacji;

- koncepcje reprezentacji wiedzy w systemach informacyjnych.

W ramach laboratorium studenci przygotowują i przedstawiają zespołowe projekty, dotyczące wybranych koncepcji i metod organizacji wiedzy oraz ich zastosowań w tworzeniu reprezentacji wiedzy w systemach informacyjnych.

Literatura:

Aktualne lektury do przedmiotu podawane są na bieżąco na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)