Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne i etyczne aspekty usług informacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D3PIEAUI
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawne i etyczne aspekty usług informacyjnych
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiamy wybrane aspekty etyki informacyjnej, prawa autorskiego, prawa do ochrony prywatności i danych osobowych. Dyskutujemy dylematy etyki zawodowej w zakresie usług informacyjnych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje następujące zagadnienia: podstawowa terminologia i główne założenia prawa autorskiego oraz prawa do prywatności; przedmiot, treść oraz długość ochrony prawa autorskiego; domena publiczna i wyjątki od prawa autorskiego; licencje na korzystanie z praw autorskich; ochrona prywatności; podstawy RODO; etyka w architekturze informacji; dark patterns.

Literatura:

R. Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Warszawa: Wolters Kluwer 2018.

Strzelecki, Jarosław. Ku etyce informacyjnej, w: Etyka o współczesności, współczesność w etyce / redakcja Dorota Sepczyńska, Marek Jawor, Andrzej Stoiński. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2016.

Dark commercial patterns. OECD digital economy papers, October 2022 No. 336, online, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/44f5e846-en.pdf?expires=1695126741&id=id&accname=guest&checksum=73434956C0FD8999736F26C4F13E333D

Pietruk, Łukasz. Dlaczego nie należy bać się RODO? : praktyczny poradnik, Gdańsk: ODDK, 2019.

Agnieszka Witońska-Pakulska, Prawo dla twórców internetowych, Warszawa: Helion 2017.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- uwarunkowania prawne i etyczne usług informacyjnych, w szczególności w zakresie architektury informacji

- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony, prawa autorskiego oraz etyki odnoszące się do usług informacyjnych.

Student potrafi:

- tworzyć i korzystać z utworów zgodnie z wymogami prawnymi i etycznymi

- określać status prawny utworów

- rozstrzygać dylematy etyki zawodowej

Student ma świadomość roli prawa i etyki w usługach informacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda seminaryjna z wykorzystaniem metod analizy i krytyki tekstów, analiza przypadków, dyskusja

Zaliczenie: obecność na zajęciach znajomość tekstów i udział w ich omawianiu i dyskutowaniu, test pisemny

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Święćkowska
Prowadzący grup: Teresa Święćkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)