Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody pracy z użytkownikiem - dorośli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D3MPZU-DO
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody pracy z użytkownikiem - dorośli
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 3 semestr
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=3901
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

* przedmioty obieralne (1 z 3)

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnorodnymi metodami i formami pracy w określonym, specyficznym środowisku, która ma za zadanie wyzwolić inicjatywę artystyczną, twórczą, odbiorczą, społeczną dorosłych (opiekunów, pedagogów, czytelników i samego animatora) oraz przygotowanie do właściwego wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu wiedzy o kulturze, historii. Przedmiot będzie wskazywał na możliwości, jakie stwarzają instytucje kultury dla realizacji różnych zadań i form pracy z dorosłym czytelnikiem, (opiekunem, rodzicem, seniorem, nauczycielem) w zakresie szeroko pojmowanej działalności artystycznej, kulturotwórczej, edukacyjnej, promocyjnej, społecznościowej.

Pełny opis:

Przedmiot ukaże zależności istniejące pomiędzy literaturą i sztuką, formami ich realizacji i odbiorem dzieła artystycznego w procesie wyboru metod pracy z dorosłym użytkownikiem instytucji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem centrów kultury, uniwersytetów trzeciego wieku. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami pracy w określonym, specyficznym środowisku, które mają za zadanie wyzwolić inicjatywę twórczą, czytelniczą, społeczną dorosłych. Przedmiot będzie wskazywał możliwości, jakie stwarzają różnorodne instytucje kultury, nie tylko dla realizacji różnych zadań i form pracy z dorosłym, w zakresie szeroko pojmowanej inicjacji kulturalnej, artystycznej, czytelniczej, ale ukaże różnorodne możliwości wykorzystania literatury, teatru, filmu, sztuk audiowizualnych w swojej pracy.

Literatura:

1. J. Skutnik, Muzeum sztuki jako miejsce mediacji kulturalnej i artystycznej

2. Kompetencje kluczowe i Pamięć Historyczna Przewodnik po pracy z pamięcią w projektach kształcenia osób dorosłych

3. Inicjatywy z udziałem osób 50+ a rozwój kapitału społecznego w województwie lubuskim — diagnoza i ewaluacja

4. R. W. Kluszczyński, Trzecia kultura. O współczesnych związkach sztuki, nauk i technologii

5. Terapia przez Sztukę "Arts Therapies", 2014, nr 1.

6. Uczestnictwo Polaków w kulturze w świetle aktualnych raportów

7. A. Chabor, Funkcje edukacyjne placówek upowszechniania kultury, „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne”, 1995, nr 10.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- podstawy teoretyczne i metodyczne pracy z użytkownikami w różnych grupach wiekowych (K_W02),

- terminologię dotyczącą metodyki i form pracy z użytkownikiem, stosowaną w edukacji informacyjnej i kulturalnej (K_W03),

- metody analizy i interpretacji projektów edukacyjnych właściwych dla kierunku studiów (K_W04),

- zasady prawa autorskiego, w tym korzystania z zasobów open access, w edukacji informacyjnej i kulturalnej (K_W09).

Absolwent potrafi:

- korzystać z wiedzy metodycznej w przygotowywaniu i realizacji działań edukacyjnych dla różnych grup użytkowników (K_U01),

- korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w działaniach dydaktycznych (K_U04),

- identyfikować potrzeby edukacyjne użytkowników informacji w różnych grupach wiekowych (K_U03),

- przygotowywać, realizować i oceniać działania edukacyjne w obszarze informacji i/lub kultury (K_U04, K_U05, K_U06).

Absolwent jest gotów do:

- projektowania i realizowania różnych form pracy z użytkownikiem (K_K02 , K_K04),

- przestrzegania zasad etyki w pracy z użytkownikiem (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Realizacja zadań.

Zaliczenie: przygotowanie projektu na ocenę.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Grabowska
Prowadzący grup: Dorota Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)