Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja naukowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D3KN
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikacja naukowa
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką komunikacji naukowej, przede wszystkim w jej aspektach formalnych. W toku kursu studenci poznają podstawowe narzędzia i kanały komunikacji naukowej, jej funkcje i cele, formy budowania sieci kontaktów oraz sposoby dzielenia się informacją i wiedzą.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką komunikacji naukowej, przede wszystkim w jej aspektach formalnych. W toku kursu studenci poznają podstawowe narzędzia i kanały komunikacji naukowej, jej funkcje i cele, formy budowania sieci kontaktów oraz sposoby dzielenia się informacją i wiedzą.

W trakcie zajęć studenci będą nie tylko biernie recypować wiedzę przekazywaną przez prowadzącego, lecz ich zadaniem będzie także aktywne włączenie się w procesy komunikacji naukowej poprzez napisanie tekstu naukowego oraz opublikowanie go w wybranym kanale komunikacyjnym.

Literatura:

Barjak F., The role of the Internet in informal scholarly communication, “Journal of the American Society for Information Science and Technology”, 57 (2006), nr 10

Batorowska H., Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej, Warszawa 2013

Buchnowska D., Wykorzystanie mediów społecznościowych przez uczelnie wyższe i studentów w świetle badań własnych, „Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences”, 15 (2013), nr 2

Cisek S., Dzielenie się wiedzą w Internecie https://www.academia.edu/6353585/Dzielenie_si%C4%99_wiedz%C4%85_w_Internecie_tekst_?

Cisek S., Nauka 2.0. Nowe narzędzia komunikacji naukowej, http://eprints.rclis.org/11212/

Cisek S., Weblogi (blogi) – nowe narzędzie komunikacji w nauce [w:] Zarządzanie informacją w nauce, red. D. Pietruch-Reizes, Katowice 2008 http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=16624&dirids=1

Cisek S. Sapa R., Komunikacja naukowa w Internecie – mity i rzeczywistość [w:] Komputer – Człowiek – Prawo, red. W. Lubaszewski, Kraków 2007

Genoni P., Merrick H., Willson M., Virtual symposia: an investigation into scholarly communities online https://www.researchgate.net/publication/240636706_Virtual_symposia_an_investigation_into_scholarly_communities_online

http://espace.library.curtin.edu.au/cgi-bin/espace.pdf?file=/2008/11/13/file_3/19204

Gustowski W., Komunikacja w mediach społecznościowych, Gdynia 2012

Evans L., Social media marketing : odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych, Helion, Gliwice, 2011

Kotuła S.D., Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web, Lublin 2013

Komunikacja naukowa w humanistyce, red. E. Kulczycki, Poznań 2017 https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17589/6/Komunikacja_naukowa_w_humanistyce.pdf

Komunikowanie o nauce, red. E. Żyrek-Horodyska, M. Hodalska, Kraków 2016 (http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,2813,strona,Komunikowanie_o_nauce,katid,272.html)

Kulczycki E., Blogi i serwisy naukowe. Komunikacja naukowa w kulturze konwergencji [w:] Materiały konferencyjne EBIB, nr 22, red. I. Sójkowska, Toruń 2012. Dostępny także online pod adresem https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/2520

Komunikacja naukowa w humanistyce, red. E. Kulczycki. Wydaw. Nauk. Inst. Filozofii UAM, Poznań, 2017

Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej, red. R. Aleksandrowicz, H. Rusińska-Giertych, Wrocław 2015

Mierzecka-Szczepańska A., Badania zachowań informacyjnych, Warszawa 2013

Nahotko M., Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym: globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki, Warszawa 2010 http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=710&dirids=1

Nahotko M., Naukowe czasopisma elektroniczne, Warszawa 2007

Russel N., Communicating science : Professional, Popular, Literary, Cambridge 2010

Sapa R., Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji, Kraków 2009

Świgoń M., Dzielenie się wiedzą i informacją : specyfika nieformalnej komunikacji w polskim środowisku akademickim, Olsztyn 2015

Świgoń M., Komunikacja naukowa w oczach polskich młodych naukowców w świetle międzynarodowych badań ankietowych z 2019 roku https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/mkks/article/view/6619

Świgoń M., Harbingers 2. Zapowiedź międzynarodowych badań postaw i zachowań związanych z komunikacją naukową młodych badaczy oraz ich karier naukowych w dobie pandemii https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/mkks/article/view/6623

Współczesne aspekty informacji, red. J. Goliński, K. Krauze, Warszawa 2008

Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy, badania, hipotezy, red. E. Głowacka, M. Kowalska, P. Krysiński, Toruń 2014

http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=17

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- specyfikę przedmiotową oraz teorie właściwe dla badania komunikacji naukowej (K_W01, K_W02)

Absolwent potrafi:

- zastosować adekwatne metody badań z obszaru bibliologii i informatologii i/lub dyscyplin pokrewnych do rozwiązania problemu z obszaru komunikacji naukowej (K_U01)

- scharakteryzować wybrane procesy komunikacji naukowej przez pryzmat wykorzystania w nich technologii informacyjnych (K_U01)

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy niezbędnej do realizacji działań badawczych w obszarze bibliologii i informatologii (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła, praca pisemna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tafiłowski
Prowadzący grup: Piotr Tafiłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)