Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D3EI
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekologia informacji
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot wpisuje się w formułę kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych poprzez pokazywanie wybranych problemów wynikających z nadmiaru informacji, niewłaściwego nią zarządzania, manipulowania itp. przez pryzmat API i jej możliwości eliminowania lub minimalizowania tych zagrożeń i niedogodności.

Pełny opis:

W trakcie zajęć poruszane są takie tematy, jak:

1) Przeciążenie informacyjne;

2) Środowisko informacyjne człowieka;

3) Bariery informacyjne.

4) Dezinformacja, manipulowanie informacją, fake news;

5) Bańki informacyjne, filtrujące i epistemiczne; komory echa; 6) Ekologia informacji jako platforma integrująca wiedzę i doświadczenie praktyczne oraz jako domena badawcza i punkt odniesienia dla działań praktycznych.

Literatura:

Wiesław Babik: Ekologia informacji. Kraków 2014

Monika Krakowska: Zachowania informacyjne człowieka w kontekście zjawiska epistemicznej bańki informacyjnej. Propozycja nowej koncepcji. Kraków 2022

Diane Nahl, Dania Bilal: Information and emotion. The emergent affective paradigm in information behavior research and theory. New Jersey 2007

Arkadiusz Pulikowski: Modelowanie procesu wyszukiwania informacji. Strategie i interakcje. Katowice 2018

Marzena Świgoń: Bariery informacyjne. W: Nauka o informacji. Red. W.Babik. , Warszawa: SBP, 2016, s. 457-467

Uzupełniające lektury będą podawane w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- specyfikę przedmiotową ekologii informacji jako interdyscyplinarnego pola badawczego (K_W01, K_W02)

- metody analizy i oceny jakości informacji w perspektywie ekologicznej (K_W07)

Student potrafi:

- scharakteryzować sytuację, produkt i/lub usługę informacyjną, stosując kryteria właściwe dla ekologii informacji (K_U01)

- analizować i oceniać informację, a także tworzyć źródła informacji według kryteriów i potrzeb zgłaszanych przez użytkowników (K_U02)

- identyfikować potrzeby informacyjne użytkowników, w celu unikania i/lub eliminacji szumu informacyjnego (K_U03)

Student jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy niezbędnej do realizacji działań badawczych zakresie ekologii informacji (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Przy formułowaniu oceny będą brane pod uwagę następujące elementy:

1) aktywna obecność na zajęciach; dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona;

2) udział w dwóch dyskusjach na zadany temat, w tym w dyskusji oksfordzkiej;

3) terminowe wykonanie i publiczna prezentacja drobnego zespołowego projektu mieszczącego się w problematyce objętej kursem.

Za udział w dyskusjach i wykonanie projektu można uzyskać po 30%; za aktywną obecność na zajęciach – 10%. Do zaliczenia przedmiotu potrzeba zgromadzić minimum 60%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Woźniak-Kasperek
Prowadzący grup: Jadwiga Woźniak-Kasperek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)