Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia zachowań informacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D2PZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia zachowań informacyjnych
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie studentom założeń teoretycznych badań zachowań informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czynników afektywnych. Studenci będą analizować artykuły naukowe dotyczące tych zagadnień .

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z założeniami teoretycznymi związanymi z psychologicznymi aspektami zachowań informacyjnych. Przedstawione zostaną teorie, modele oraz koncepcje kładące nacisk na znaczenie czynników afektywnych na zachowanie użytkownika wchodzącego w interakcje z informacją w różnych sytuacjach zawodowych czy związanych z aktywnościami życia codziennego. Studenci poznają również podstawy zasad prowadzenia badań w tym zakresie. Ich praca będzie obejmować również analizę artykułów naukowych prezentujących stan badań nad psychologicznymi aspektami zachowań informacyjnych.

Literatura:

Babbie, E. R. (2013). Podstawy badań społecznych: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cisek, S. (2008). Badanie zachowań informacyjnych użytkowników bibliotek : metodologia "Sense-Making". In M. Kocójowa (Ed.), Biblioteka - klucz do sukcesu użytkowników (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, nr 5) (pp. 97-103): Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński.

Fisher, K., Erdelez, S., & McKechnie, L. (Eds.). (2005). Theories of information behavior: A researcher's guide. Medford, New Jersey: Information Today Inc.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu bibliologii i informatologii

Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie bibliologii i informatologii oraz dyscyplin właściwych dla bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Umiejętności:

Potraf wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów dla potrzeb własnych i użytkowników

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i obcym dotyczących zagadnień szczegółowych bibliologii i informatologii z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu bibliotekarza i pracownika informacji

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składać będzie się ocena aktywności na zajęciach oraz ocena z zaliczenia

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mierzecka
Prowadzący grup: Anna Mierzecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)