Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D2PZ1
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa I
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Głównym celem praktyk jest zapoznanie studenta z naturalnym warsztatem pracy w odniesieniu do sposobu funkcjonowania wybranej instytucji z sektora usług informacyjnych.

Pełny opis:

Cele praktyk zawodowych

1. Zapoznanie studenta z organizacją, zadaniami oraz specyfiką działalności instytucji oferującej praktyki.

2. Zapoznanie studenta z warsztatem pracy stosowanym w danej instytucji w kontekście świadczenia, projektowania lub badania usług informacyjnych.

3. Zapoznanie studenta z przykładowymi rozwiązaniami, studium przypadku lub określonym typem narzędzia, metodą lub techniką stosowaną w danej instytucji w kontekście świadczenia, projektowania lub badania usług informacyjnych.

Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

Student za i rozumie zasady działania systemów informacyjnych: ogólne i zawężone do poszczególnych obszarów i kontekstów działalności badawczej i/lub zawodowej (K_W06)

Student potrafi zastosować teorie, terminologię i metody badawcze z obszaru nauki o komunikacji społecznej i mediach w zakresie bibliologii i informatologii i dyscyplin pokrewnych, właściwe dla kierunku studiów, do projektowania i realizacji zadań badawczych i zawodowych (K_U01); samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać źródła pod kątem ich rzetelności i wiarygodności; selekcjonować i użytkować informacje z nich pochodzące dla potrzeb własnych i użytkowników oraz wprowadzać je w obieg informacji za pomocą mediów klasycznych i społecznościowych (K_U02); identyfikować rodzaje i podstawowe cechy systemów organizacji wiedzy oraz identyfikować i analizować potrzeby i zachowania informacyjne ich użytkowników (K_U03); prowadzić działania edukacyjne, animacyjne i promocyjne związane z działalnością informacyjną i/lub kulturalną, w tym kształcenie kompetencji informacyjnych (K_U04); komunikować się w formie ustnej lub pisemnej w zakresie odpowiadającym kierunkowi studiów, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i właściwej terminologii oraz źródeł informacji (K_U06); planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole w zakresie zadań związanych z działalnością informacyjną i/lub kulturalną(K_U08)

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy niezbędnej do realizacji działań badawczych i/lub zawodowych oraz korzystania z wiedzy ekspertów w zakresie dziedzin związanych z architekturą przestrzeni informacyjnych (K_K01); przestrzegania zasad etycznych pracownika informacji (K_K03); realizowania powierzonych zadań, pracując w zespole i pełniąc w nim różne role, włącznie z rolą lidera (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkiem praktykanta jest założenie i prowadzenie dziennika praktyk. W dzienniku powinny znaleźć się opisy wszystkich czynności wykonywanych w kolejnych dniach praktyki. Na zakończenie praktyki wydziałowy opiekun praktykanta dokonuje wpisu oceniającego przebieg praktyki i dokonania studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Pietrzkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Pietrzkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)