Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język specjalistyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D2JS
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język specjalistyczny
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Treści programowe przedmiotu dzielą się na dwie części: 1) podstawy teoretyczne terminologii jako specjalności naukowej; 2) praktyka leksykografii terminologicznej.

Pełny opis:

Realizacji przedmiotu będą przyświecać dwa cele. Po pierwsze, uświadomienie studentom rangi terminologii i języka specjalistycznego w zapewnianiu sprawnej komunikacji naukowej, branżowej, fachowej i jednocześnie udział terminologii i języka specjalistycznego w tworzeniu barier w komunikacji społecznej, publicznej. Po drugie, zapoznanie studentów z warunkami poprawnego definiowania i regułami tworzenia terminów na wybranych przykładach terminologii powiązanej z architekturą informacji.

1.Pojęcia terminu, terminologii, języka specjalistycznego. Język specjalistyczny a język ogólny. System terminologiczny a myślenie naukowe. Dyskurs terminologiczny. Typy systemów terminologicznych. Leksykon terminologiczny. Organizacje terminologiczne. Banki danych terminologicznych.

2. Typy słowników. Słownik a encyklopedia. Słownik terminologiczny jako szczególny typ słownika. Definicja – pojęcie, rodzaje, błędy. Słownictwo specjalistyczne architektury informacji.

Literatura:

1. Grucza F. [red.], Teoretyczne podstawy terminologii, Ossolineum, Wrocław 1991.

2. Lejczyk W., Biesiekierska L., Terminoznawstwo: przedmiot, metody, struktura, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1998.

3. Lukszyn J., Zmarzer W., Teoretyczne podstawy terminologii, KJS UW, Warszawa 2006.

4. Nowicki W., Podstawy terminologii, Wrocław 1986

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu języków specjalistycznych

Zna terminologię architektury informacji

Umiejętności

Potrafi posługiwać się pojęciami i terminologią z zakresu języka specjalistycznego architektury informacji w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację w środowisku uczelni i w przyszłej pracy zawodowej

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Rozumie konieczność doskonalenia kompetencji językowych w zakresie języka obcego i ojczystego

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1) przygotowanie i publiczne przedstawienie projektu będącego analizą i reprezentacją graficzną wybranego gniazda terminologicznego; praca wykonywana w grupach (maksymalnie trzyosobowych) - do 75%

2) obecność na zajęciach: a) wszystkich - 25%; b) jedna nieobecność - 20%; c) dwie nieobecności - 15%; d) powyżej - 0%

Skala ocen:

5: 91-100%

4,5: 81-90%

4: 71-80%

3,5: 61-70%

3: 50-60%

Nie przewiduję poprawiania ocen pozytywnych.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tafiłowski
Prowadzący grup: Piotr Tafiłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)