Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informacja specjalistyczna - nauka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D2IS-N
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Informacja specjalistyczna - nauka
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

* przedmioty obieralne (2 z 3)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami związanymi z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, udostępnianiem i ewaluacją informacji na potrzeby sektora naukowego oraz na styku nauki i biznesu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami związanymi z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, udostępnianiem i ewaluacją informacji na potrzeby sektora naukowego oraz na styku nauki i biznesu.

W trakcie zajęć poruszane będą w szczególności następujące zagadnienia:

1. rankingi szkół wyższych,

2. główne źródła informacji naukowej w Polsce i za granicą (Polon, Web of Science, Scopus, serwisy - Academia, Researchgate, Google Scholar),

3. dodatkowo: wizualizacja informacji w nauce - VOSviewer.

Literatura:

1. Białka, N. (2019). Obecność przedstawicieli polskiej informatologii i bibliologii w serwisach społecznościowych dla naukowców Academia.edu i Researchgate. Przegląd Biblioteczny, z. 2, 167-184. https://doi.org/10.36702/pb.156

2. Martín-Martín, A., Orduna-Malea, E., Thelwall, M., Delgado López-Cózar, E. (2018). Google Scholar, Web of Science, and Scopus: A systematic comparison of citations in 252 subject categories. Journal of Informetrics, 12(4), 1160-1177. https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.09.002

3. Mróz, K. (2019). Ewaluacja jakości działalności naukowej. W: M. Radajewski & R. Chęciński (Red.), Nauka i szkolnictwo wyższe w przededniu wejścia w życie Ustawy 2.0. Tom II: Aspekty teoretyczne i ustrojowe (s. 159-212). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. https://bit.ly/3PEPjk9

4. Śliwa, L. (2016). Rankingi jako źródło informacji o uczelniach. PTINT, z. 4, s. 42-58. https://bit.ly/3PCC9nO

5. van Eck, N.J., Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84, 523–538. https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- strategie wyszukiwania informacji w źródłach informacji naukowej

- metody oceny poszczególnych, wybranych rodzajów zasobów informacji naukowej (co informacja nam mówi)

Absolwent potrafi:

- wskazać i wykorzystać źródła informacji adekwatne dla informacji naukowej

- oceniać jakość źródeł informacji naukowej

- zaplanować i zrealizować strategię wyszukiwania informacji w celu rozwiązania przykładowego problemu i/lub zrealizowania potrzeby informacyjnej użytkownika

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność na zajęciach:

a) czterech i więcej - 20%;

b) trzech - 15%;

c) dwóch - 10%;

d) jednych – 5%.

e) brak aktywności – 0%.

2. Projekt – do 80%.

Oceny końcowe:

5: 91-100%

4,5: 81-90%

4: 71-80%

3,5: 61-70%

3: 50-60%

2: poniżej 50%

Nie ma możliwości poprawiania pozytywnych ocen.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Włodarczyk
Prowadzący grup: Bartłomiej Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)