Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informacja specjalistyczna - biznes

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D2IS-B
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Informacja specjalistyczna - biznes
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

* przedmioty obieralne (2 z 3)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową problematyką informacji biznesowej. W ujęciu praktycznym studenci uczyć się będą strategii wyszukiwania informacji w źródłach informacyjnych z tego zakresu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową problematyką informacji biznesowej. Dotyczy to zarówno zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa, informacji, które firma może pozyskać we własnym zakresie (np. badania klientów), jak i powszechnie dostępne źródła zewnętrzne.

W ujęciu praktycznym studenci poznają podstawowe źródła informacji biznesowej.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- strategie wyszukiwania informacji biznesowej w różnego rodzaju źródłach

Absolwent potrafi:

- wskazać i wykorzystać źródła informacji biznesowej, zależnie do potrzeb użytkowników (klientów)

- oceniać jakość informacji, uwzględniając jej cechy formalne i treściowe

- zaplanować i zrealizować strategię wyszukiwania informacji w celu rozwiązania danego problemu

Absolwent jest gotów do:

- oceny i rozwijania wiedzy i umiejętności korzystania ze specjalistycznych źródeł informacji

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa obejmuje dwie składowe:

20% aktywność na zajęciach

80% projekt końcowy

Student ma prawo do 1 nieobecności

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Hubar-Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Patryk Hubar-Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)