Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D2II
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Instytucje informacji
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

-

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z działalnością instytucji gromadzących, opracowujących i udostępniających informacje.

Pełny opis:

Szczególny nacisk położony będzie na instytucje zajmujące się informacją specjalistyczną, przede wszystkim informacją naukową i europejską.

Omówione zostaną takie instytucje informacji jak:

- biblioteki, w tym biblioteki naukowe,

- archiwa,

- ośrodki informacji naukowej,

- centra informacji europejskiej.

Na zajęciach studenci zdobędą również wiedzę na temat informacji publicznej i systemów jej udostępniania.

Literatura:

Podstawowa literatura:

Adamus-Kowalska, J. (2011). System informacji archiwalnej w Polsce: historia, infrastruktura, standardy i metody. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Babik, W. (2016). Ekologia informacji: zadania w społeczeństwie informacji i wiedzy. [W:] Cisek, S. (red.)Inspiracje i innowacje: zarządzanie informacją

w perspektywie bibliologii i informatologii. Kraków: Biblioteka Jagiellońska.

Cisek, S. (2005). Funkcje i role bibliotek naukowych i publicznych w społeczeństwie wiedzy. [W:] Materiały z konferencji „Zarządzanie wiedzą i informacją w organizacjach pracujących dla wsi i rolnictwa". Warszawa: Centralna Biblioteka Rolnicza. Pobrano z: https://www.researchgate.net/publication/259570218_Funkcje_i_role_bibliotek_naukowych_i_publicznych_w_spoleczenstwie_wiedzy.

Piestrzyński, T., Jerzyk-Wojtecka, J. (red.) (2015). Biblioteka w społeczeństwie wiedzy: informacja, edukacja, profesjonalizm: konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego: materiały konferencyjne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu:

Absolwent zna i rozumie:

- terminologię specjalistyczną właściwą dla kategoryzacji i opisu funkcjonowania instytucji informacji (K_W01),

- metody stosowane w opisie, analizie, ewaluacji, projektowaniu działalności

instytucji informacji (K_W04),

- historię, zasady i formy działania instytucji informacji (K_W06).

Absolwent potrafi:

- dokonać analizy funkcjonowania instytucji informacji, w oparciu o podstawy teoretyczne i metodologiczne bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych (K_U01, K_U05),

- przygotować wystąpienia dotyczące problematyki instytucji informacji

(K_U06).

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej analizy własnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania i roli społecznej

instytucji informacji (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła w oparciu o przygotowanie merytoryczne do zajęć i aktywność w czasie zajęć.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie wystarczającej liczby obecności, aktywność i przedstawienie prezentacji wybranej grupy instytucji. Prezentacje w czasie zajęć. Kolejność prezentacji zależeć będzie od wielkości grupy oraz tematu.

Dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona i jedna usprawiedliwiona nieobecność w semestrze. Student ma możliwość odrobienia nieobecności poprzez zaliczenie ustne omawianego na zajęciach tematu.

Nie ma możliwości poprawiania pozytywnych ocen.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Paul
Prowadzący grup: Magdalena Paul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)