Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia informacji i komunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D2HIK
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia informacji i komunikacji
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką historii informacji i komunikacji w perspektywie badań bibliologiczno-informatologicznych oraz dyscyplin pokrewnych. W toku kursu studenci poznają wybrane teorie i metody badawcze komunikacji społecznej, mające zastosowanie dla badań z zakresu architektury informacji oraz podstawową terminologię dotyczącą historii informacji i komunikacji.

Pełny opis:

Po zakończeniu kursu studenci potrafili będą identyfikować i formułować szczegółowe problemy badawcze dotyczące historii informacji i komunikacji. Znane im będą szanse i zagrożenia wynikające z korzystania z technologii informacyjnych w wymiarze jednostkowym i społecznym, w ujęciu historycznym. Ważną umiejętnością będzie wreszcie zdolność charakteryzowania wybranych procesów informacyjnych w perspektywie historycznej, w kontekście wykorzystania w nich technologii informacyjnych. Przedmiot ma za zadanie przygotować studentów do krytycznej oceny własnej wiedzy dotyczącej historii informacji i komunikacji.

Literatura:

1. Adamski A., Media w analogowym i cyfrowym świecie, Warszawa 2012

2. Bajka Z., Historia mediów, Kraków 2008

3. Bogunia-Borowska M., Rzońca J., Media dwudziestolecia, Warszawa 2022

4. Bolter J.D., Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku, Kraków-Bydgoszcz 2014

5. Bösch F., Media a przemiany historyczne. Od druku do Internetu, Warszawa 2021

6. Briggs A., Burke P., Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

7. Brookfield K., Pismo, Warszawa 1996

8. Cave R., Ayard S., Historia książki. Od glinianych tabliczek po e-booki, Warszawa 2015

9. Diringer D., Alfabet, Warszawa 1972

10. Dobrowolski P.T., Świat ze słów. Angielskie miesięczniki XVIII wieku. Media, informacja i opinia publiczna, Warszawa 2018

11. Drob J. A., Obieg informacji w Europie w połowie XVII wieku w świetle drukowanych i rękopiśmiennych gazet w zbiorach watykańskich, Lublin 1993

12. Druki ulotne w procesie komunikacji społecznej w XIX wieku (do 1918 roku), Warszawa 2019

13. Duncan D., Index, A History of the a Bookish Adventure (Penguin Books, September 2021)

14. Eisenstein E.L., Rewolucja Gutenberga, Warszawa 2004

15. Febvre L., Martin H.-J., Narodziny książki, Warszawa 2014 (o tej książce: https://ohistorii.blogspot.com/2014/12/l-febvre-h-j-martin-narodziny-ksiazki.html)

16. Gajlewicz-Korab K., Francuska prasa drukowana. Narodziny, rozwój, era cyfrowa, Warszawa 2018

17. Głombiowski K., Książka w procesie komunikacji społecznej, Wrocław 1980

18. Goban-Klas T., Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005

19. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2004

20. Goban-Klas T., Wartki nurt mediów. Ku nowym formom życia informacji, Kraków

21. Goban-Klas T., Zarys historii i rozwoju mediów od malowideł naskalnych do multimediów, Kraków 2001

22. Gołębiewski Ł., Śmierć książki. No future book, Warszawa 2008

23. Goody J., Logika pisma a organizacja społeczeństwa, Warszawa 2006

24. Goody J., Mit, rytuał i oralność, Warszawa 2012

25. Grzelewska D., Habielski R., Kozieł A., Osica J., Piwońska-Pykało L., Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów, Warszawa 2001

26. Grochowski R., Komunikacja społeczno-symboliczna starożytnej Krety. Próba charakterystyki okresu minojskiego, Poznań 2016

27. Havelock E.A., Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu, Warszawa 2006

28. Historia idei komunikacji, red. M. Wendland, Poznań 2015

29. Houston K., Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski, Kraków 2017

30. Imańska I., Druk jako wielofunkcyjny środek przekazu w czasach saskich, Toruń 2000

31. Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2006

32. Kitrasiewicz P., Filmowcy przedwojennej Warszawy, Warszawa 2022

33. Komunikacja i komunikowanie w dawnej Polsce, pod red. K. Stępniaka i M. Rajewskiego, Lublin 2008

34. Kotarski E., Kultura medialna średniowiecza. Europa łacińska, Warszawa 2017

35. Kuckenburg M., Pierwsze słowo. Narodziny mowy i pisma, Warszawa 2016

36. Lankau J., Prasa staropolska na tle prasy w Europie 1513-1729, Kraków 1960

37. Levinson P., Miękkie ostrze, czyli Historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawa 2006

38. Lobin H., Marzenie Engelbarta. Czytanie i pisanie w świecie cyfrowym, Warszawa 2017

39. Łojek J., Dziennikarze i prasa w Warszawie w XVIII wieku, Warszawa 1960

40. Majewski P., Pismo, tekst, literatura. Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków, Warszawa 2013

41. Maliszewski K., Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej. Studia z dziejów kształtowania się form i treści społecznego przekazu w Rzeczypospolitej szlacheckiej, Toruń 2001

42. Mielczarek T., Raport o śmierci polskich gazet, Warszawa 2012

43. Olsin D.R., Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, Warszawa 2010

44. Ong W., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Warszawa 2011

45. Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980

46. Petrucci A., Pismo. Idea i przedstawienie, Warszawa 2010

47. Pirożyński J., Z dziejów obiegu informacji w Europie XVI wieku. Nowiny z Polski w kolekcji Jana Jakuba Wicka w Zurychu z lat 1560-1587, Kraków 1995

48. Ptak J., Chorągiew w komunikacji społecznej w Polsce piastowskiej i jagiellońskiej, Lublin 2002

49. Rodak P., Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hebrard, Fabre, Lejeune, Warszawa 2009

50. Setkowicz K., Romans rycerski a początki zawodu pisarza w Hiszpanii. Przypadek Feliciano de Silva (ok. 1489-1554), Toruń 2020 (rozdział: „Książka drukowana w szesnastowiecznej Hiszpanii”)

51. Smith M.M., The Title-Page. Its Early Development, 1460-1510, London 2000

52. Thompson J.B., Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wrocław 2001

53. Vallejo I., Nieskończoność w papirusie. Fascynujące dzieje książki od czasów starożytnych, Katowice 2021

54. Vanderdorpe C., Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, Warszawa 2008

55. Wheeler T., From Gutenberg to Google. The History of Our Future, Brookings Institution Press 2019

56. Wolert W., Szkice z dziejów prasy światowej, Kraków 2005

57. Zanker P., August i potęga obrazów, Poznań 1999

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu historię informacji i komunikacji, opisywaną w perspektywie badań bibliologiczno-informatologicznych oraz dyscyplin pokrewnych

- wybrane teorie i metody badawcze komunikacji społecznej, mające zastosowanie dla badań z zakresu architektury informacji

- podstawową terminologię dotyczącą historii informacji i komunikacji

Absolwent potrafi:

- identyfikować i formułować szczegółowe problemy badawcze dotyczące historii informacji i komunikacji

- identyfikować szanse i zagrożenia wynikające z korzystania z technologii informacyjnych w wymiarze jednostkowym i społecznym, w ujęciu historycznym

- scharakteryzować wybrane procesy informacyjne przez pryzmat wykorzystania w nich technologii informacyjnych, przyjmując perspektywę historyczną

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy dotyczącej historii informacji i komunikacji

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła na zajęciach; obecność na zajęciach; prezentacja; egzamin.

Ćwiczenia:

- Ocena ciągła w oparciu o przygotowanie merytoryczne do zajęć i aktywność w czasie zajęć.

- Warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie wystarczającej liczby obecności, aktywność i wykonanie prezentacji zaliczeniowej w wyznaczonym terminie.

- Dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona i jedna usprawiedliwiona nieobecność w semestrze. Student ma możliwość odrobienia nieobecności poprzez zaliczenie ustne omawianego na zajęciach tematu.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tafiłowski
Prowadzący grup: Piotr Tafiłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)