Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura systemów informacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D2ASI
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Architektura systemów informacyjnych
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z teorią i terminologią oraz wybranymi metodami i technikami modelowania konceptualnego systemów informacyjnych.

Pełny opis:

W ramach kursu zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Modelowanie konceptualne – teoria, terminologia i metodologia

2. Rodzaje i funkcje systemów informacyjnych

3. Budowa systemów informacyjnych

4. Procesy informacyjne

5. Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania

6. Wymagania funkcjonalne

7. Wprowadzenie do zagadnień interakcji człowiek-komputer

8. Modelowanie systemów informacyjnych z wykorzystaniem Unified Modeling Language (UML)

Literatura:

Wiegers, Karl E., Beatty, Joy. (2014) Specyfikacja oprogramowania. Inżynieria wymagań. Wydanie III. Gliwice: Helion.

Sacha, K. (2010). Inżynieria oprogramowania. Warszawa: PWN

Trzaska, M. (2008). Modelowanie i implementacja systemów informatycznych. Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

Miles, R., & Hamilton, K. (2007). UML 2.0: wprowadzenie. Gliwice: Helion.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu historię, specyfikę przedmiotową oraz teorie bibliologii i informatologii mające zastosowanie w obszarze architektury systemów informacyjnych (K_W01)

- terminologię ogólną i specjalistyczną stosowaną w dyskursie dotyczącym architektury systemów informacyjnych (K_W03)

- ogólne zasady działania cyfrowych systemów informacyjnych (K_W05)

Absolwent potrafi:

- identyfikować i rozwiązywać niektóre problemy badawcze , korzystając z teorii i metodologii nauk matematycznych (K_U01)

- stosować terminologię specjalistyczną do nazywania, interpretacji i rozwiązania danego problemu badawczego (K_U01)

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy niezbędnej do realizacji działań zawodowych w zakresie architektury przestrzeni informacyjnych (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

obecność

praca na zajęciach

projekt zaliczeniowy

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Hubar-Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Patryk Hubar-Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)