Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do architektury informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D1WDAI
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do architektury informacji
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami badawczymi architektury informacji oraz jej terminologią a także założeniami metodyki projektowania architektury informacji na potrzeby cyfrowych usług informacyjnych.

Ćwiczenia

Celem zajęć jest nabycie umiejętności identyfikacji podstawowych problemów badawczych architektury informacji oraz zastosowania właściwych metod do ich rozwiązania. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z metodami i technikami badania i optymalizacji architektury informacji w poszczególnych typach sieciowych usług informacyjnych

Pełny opis:

Zagadnienia

1. Definicje i koncepcje architektury informacji

2. Historia architektury informacji

3. Metodyka architektury informacji

4. Epistemologie architektury informacji i projektowania zorientowanego na użytkownika

5. Wprowadzenie do problematyki interakcji człowiek-komputer

6. Wprowadzenie do modelowania konceptualnego

7. Projektowanie zorientowane na użytkownika (user experience)

Literatura:

Kisilowska, M. (2011). Przestrzeń informacyjna jako termin informatologiczny. Zagadnienia Informacji Naukowej, (2), 35–52. Retrieved from http://bbc.uw.edu.pl/Content/1848/z2011_2_03.pdf

Resmini, A. (Ed.). (2014). Reframing Information Architecture. Springer International Publishing. http://doi.org/10.1007/978-3-319-06492-5

Mościchowska, I., & Rogoś-Turek, B. (2015). Badania jako podstawa projektowania user experience. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Tidwell, J. (2012). Projektowanie Interfejsow. Sprawdzone wzorce projektowe. Helion.

Sikorski, M. (2010). Interakcja Człowiek-Komputer. Warszawa: Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

Resmini, A., & Rosati, L. (2011). A Brief History of Information Architecture. Journal of Information Architecture, 3(2). Retrieved from http://journalofia.org/volume3/issue2/03-resmini/

Skórka, S. (2016). Architektura informacji. In Nauka o informacji (pp. 555–576). Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Sosińska-Kalata, B., & Roszkowski, M. (2016). Organizacja informacji i wiedzy. In W. Babik (Ed.), Nauka o informacji (pp. 305–358). Warszawa: Wyd. SBP.

Johnson, J. (2014). Designing with the Mind in Mind. Morgan Kaufmann.

Lis, R., & Lis, R. (2008). Atrybuty użyteczności systemów informatycznych w projektowaniu edukacyjnych serwisów internetowych. Postępy Nauki I Techniki, (2), 153–164. Retrieved from http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0020-0032

Skórka, S. (2011). Architekt informacji : kreator przestrzeni informacyjnych. Przegląd Biblioteczny, (1), 47–61.

Lange-Sadzińska, K. (2011). Architektura informacji w praktyce. Studia I Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 53, 93–103. Retrieved from http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t053_pszw_2011_langesadzinska_-_architektura_informacji_w_praktyce.pdf

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu historię, specyfikę przedmiotową oraz teorie właściwe dla obszaru badawczego architektury informacji (K_W01, K_W02)

- terminologię właściwą dla obszaru badawczego architektury informacji (K_W03)

Absolwent potrafi:

- identyfikować i rozwiązywać szczegółowe problemy badawcze z zakresu architektury informacji (K_U01)

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy niezbędnej do realizacji działań badawczych w obszarze architektury informacji (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny

Laboratorium

a) obecność (dopuszczona jedna nieusprawiedliwiona nieobecność)

b) wykonanie wszystkich zadań cząstkowych (30%)

c) zadanie zaliczeniowe (70%)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Sosińska-Kalata
Prowadzący grup: Andrzej Gil, Barbara Sosińska-Kalata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Roszkowski
Prowadzący grup: Andrzej Gil, Marcin Roszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)