Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metadane I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D1M1
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metadane I
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 1 semestr
Strona przedmiotu: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=4540
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Metadane: pojęcie, typologia, funkcje. Metadane w systemach zarządzania bazami danych. Wymiana metadanych między systemami zarządzania informacją. Syntaktyka, semantyka, pragmatyka metadanych. Standardy metadanych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Metadane: podstawowe pojęcia. Źródła metadanych. Standardy metadanych. Wymiana metadanych. Praktyczna nauka sporządzania metadanych dla różnego rodzaju obiektów.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Metadane: pojęcie, rodzaje, funkcje.

Źródła metadanych (metadane generowane automatycznie i ręcznie). Jakość metadanych i wymagania dla metadanych.

Interoperacyjność metadanych, protokół OAI-PMH, konwersja metadanych, mapowanie metadanych.

Standardy metadanych (syntaktyka, semantyka i pragmatyka metadanych).

Standardy metadanych dla zasobów archiwalnych, obiektów kulturalnych, produkcji wydawniczej. Metadane obiektów multimedialnych. Metadane w systemach informacji geograficznej.

Metadane stron WWW i ich rola w pozycjonowaniu stron internetowych; dobre i negatywne praktyki SEO.

Semantyczny web i semantyczne wyszukiwanie. Ontologie. Standardy semantycznego webu: RDF, OWL. Serializacja metadanych (HTML, XML, JSON, KML).

Zastosowanie technik uczenia maszynowego w generowaniu metadanych. Przetwarzanie języka naturalnego, modelowanie tematyczne (latent semantic annotation, latent dirichlet allocation, non-negative matrix factorization).

Tematyka laboratoriów:

Celem laboratoriów jest:

1. Zapoznanie z narzędziami do identyfikowania metadanych.

2. Zapoznanie z metodami weryfikacji wiarygodności informacji na podstawie dostępnych metadanych.

3. Zapoznanie ze standardem Dublin Core. Ćwiczenia praktyczne w opracowywaniu metadanych dla różnych typów dokumentów w standardzie Dublin Core.

4. Zapoznanie z formatami serializacji metadanych: XML, JSON, KML.

5. Pobieranie metadanych z innych serwisów internetowych via protokół OAI-PMH. Zapoznanie z API różnych serwisów internetowych.

6. Zastosowanie technik uczenia maszynowego do generowania metadanych.

Literatura:

1. Biblioteka cyfrowa jako repozytorium OAI-PMH, dostęp: https://docs.psnc.pl/display/KB/Biblioteka+cyfrowa+jako+repozytorium+OAI-PMH

2. Brachfogel, A.: Terminy metadanych DCMI - nowe zalecenie dla metadanych Dublin Core. "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2010, nr 1, s. 57-64.

3. Enge, E. [et al.].: Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych. Wyd. 3. Gliwice 2016.

4. Gartner, R.: Metadata: shaping knowledge from antiquity to the semantic web. New York 2016.

5. Goczyła, K.: Ontologie w systemach informatycznych. Warszawa 2011.

6. Introduction to Metadata, edited by Murtha Baca. 3rd ed. Los Angeles: Getty Publications, 2016. https://www.getty.edu/publications/intrometadata/.

7. Lane, H. [et al.]: Przetwarzanie języka naturalnego w akcji : rozumienie, analiza i generowanie tekstu w Pythonie na przykładzie języka angielskiego. Warszawa: PWN, 2021.

8. Materska, K.: Informacja w organizacjach społeczeństwa i wiedzy. Warszawa 2007.

9. Nahotko, M.: Jakość metadanych opisowych i możliwości ich współdziałania, „Biuletyn EBIB” 2018, nr 2 (179), dostęp: https://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/70.

10. Nahotko, M.: Metadane: sposób na uporządkowanie internetu. Kraków 2004.

11. Ochoa, X.: Metadata quality. In Handbook of Metadata, Semantics and Ontologies (pp. 63–88). 2011.

12. Roszkowski, M.: Formaty danych strukturalnych w zasobach World Wide Web. „ZIN – Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne” 2017, nr 2, s. 46-72.

13. Roszkowski, M.: Diagnostyka metadanych w kolekcjach cyfrowych. W: Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna. Pod redakcją R. Sapy. Kraków 2017, s. 365-389 (https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48695).

14. Roszkowski, M.: Linked Data – model danych powiązanych w Semantic Web. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2010 nr 2, s. 52-68.

15. Słownik terminologii metadanych, dostęp: https://web.archive.org/web/20190217004430/http://skryba.inib.uj.edu.pl/~nahotko/metadane/slownik.htm

16. Terminy Metadanych DCMI, dostęp: https://www.bn.org.pl/download/document/1261049421.pdf

17. Vajjala, S. [et. al.]: Przetwarzanie języka naturalnego w praktyce: przewodnik po budowie rzeczywistych systemów NLP. Gliwice 2023.

18. Zeng M. L.; Jian Qin: Metadata. 2nd edition. Chicago 2016.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- metody analizy i interpretacji różnych rodzajów zasobów informacyjnych właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych bibliologii i informatologii (K_W04)

- procedury oraz narzędzia umożliwiające zapewnienie dostępu do zasobów informacyjnych, zwłaszcza w zakresie tworzenia i/lub korzystania z metadanych dokumentu (K_W06)

Absolwent potrafi:

- opracować poprawnie metadane dla różnych typów dokumentów (K_U03)

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie korzystania ze źródeł informacji (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Laboratoria:

W semestrze odbędą się 2-3 kolokwia, które będą podsumowywały pewną partię zajęć. Za każde kolokwium będzie można otrzymać 8 punktów. Suma punktów przełoży się na końcową ocenę.

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać przynajmniej 51% możliwych do uzyskania punktów oraz uczestniczyć przynajmniej w 50% zajęć laboratoryjnych. Dozwolona liczba nieusprawiedliwionych nieobecności – 2. Każdą następną nieusprawiedliwioną nieobecność należy zaliczyć.

Skala ocen:

0-50% – ndst (2).

51-60% – dst (3).

61-70% – dst plus (3,5).

71-80% – dobry (4).

81-90% – dobry plus (4,5).

91-100% – bardzo dobry (5).

Ocenę będzie można podwyższyć wykazując się dodatkową aktywnością (np. przygotowaniem prezentacji).

Obowiązkowa obecność na kolokwiach.

Nie można poprawiać pozytywnych ocen.

Wykład - egzamin pisemny (test)

Laboratoria - zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Jachimczyk
Prowadzący grup: Adam Jachimczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Jachimczyk
Prowadzący grup: Adam Jachimczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)