Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMz1PZ
Kod Erasmus / ISCED: 04.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSM zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs prezentuje podstawy teorii organizacji i zarządzania, przekazując wiedzę na temat najważniejszych podejść teoretycznych i modeli analitycznych, wspierających zarządzanie organizacjami oraz kształcąc najważniejsze umiejętności menedżerskie.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia i ewolucja koncepcji zarządzania

Menedżerowie, funkcje i role w zarządzania

Pozyskiwanie i ocena pracowników

Władza i przywództwo w organizacji, kierowanie zespołami

Analiza środowiska zewnętrznego i budowanie strategii,

Analiza rynku i konkurencji, zarządzanie nowym produktem, marketing

Współpraca międzyorganizacyjna.

Planowanie działalności i podejmowanie decyzji

Struktury organizacyjne i ich projektowanie

Planowanie operacyjne i doskonalenie procesów, analiza jakości

Zarządzanie wiedzą, pobudzanie kreatywności

Innowacyjność, zmiana organizacyjna i zarządzanie ryzykiem

Komunikacja i konflikty w miejscu pracy. Kultura organizacyjna

Literatura:

Podstawowa pozycja:

Bogdanienko J. , Piotrowski W.,(red.), Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność. Wyd. PWE 2013

Literatura uzupełniająca:

Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wyd. PWN, Warszawa 2017

J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Wyd. PWE 2002

M.J.Hatch, Teoria organizacji, PWN. 2002

D. Latusek-Jurczak, T. Olejniczak, W. Piotrowski, Teoria organizacji. Nauka dla praktyki. Wyd. Poltext, 2018

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu, student potrafi:

• Identyfikować i diagnozować problemy organizacyjne korzystając ze studium przypadku

• Dyskutować w grupie, prezentować argumentację wspierającą własne propozycje oraz wyciągać wnioski z prowadzonych analiz

• Określić funkcje zarządzania i role menedżerskie

• Omówić najważniejsze koncepcje z obszaru naukowego zarządzania, teorii organizacji, szkoły human relations oraz zarządzania strategicznego

• Opracować kartę przepływu procesu (process chart) i diagram Ishikawy

• Dokonać interpretacji schematu struktury organizacyjnej

• Przeprowadzić diagnozę stylu przywódczego i zaproponować działania motywujące określoną grupę pracowników

• Przygotować analizę otoczenia organizacji w oparciu o techniki PEST, model 5 sił Portera i analizę interesariuszy oraz przeprowadzić analizę SWOT

• Zdefiniować cele zgodnie z kryteriami SMART

• Zidentyfikować strategie bazowe realizowane przez wybrane firmy

• Scharakteryzować mieszankę marketingową i proces STP dla wybranego produktu i/lub firmy

• Zastosować macierze Ansoffa i BCG do podejmowania decyzji produktowych w firmie

• Przedstawić wybraną działalność gospodarczą w oparciu o model łańcucha wartości Portera

• Przedstawić popularne techniki zarządzania

• Wyjaśnić znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju we współczesnej działalności gospodarczej

• Pracować w zespole nad analizą kompleksowych studiów przypadku, odzwierciedlających rzeczywiste sytuacje biznesowe

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, wyjaśnienie kluczowych pojęć, narzędzia analizy

Z każdym tematem powiązane zadania ćwiczeniowe i testy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Bogdanienko, Krzysztof Smoleń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Bogdanienko, Krzysztof Smoleń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)