Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy matematyki w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMz1PMB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy matematyki w biznesie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSM zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest, wyrównanie poziomu wiedzy z matematyki oraz

nauczenie podstaw algebry liniowej i analizy matematycznej

na poziomie niezbędnym do zrozumienia wykładów ekonomii,

statystyki, ekonometrii i innych.

Pełny opis:

Matematyczny opis zjawisk ekonomicznych.

Treści szczegółowe

1. Sumowanie skończone: znak sumy uogólnionej i jej własności;

2. Ciągłość

- zbieżność (wyznaczanie granic właściwych i niewłaściwych w punkcie i nieskończoności);

- tempo zmian: pochodne funkcji.

3. Optymalizacja

- ekstrema lokalne i globalne funkcji jednej zmiennej;

- ekstrema lokalne funkcji wielu zmiennych.

4. Matematyczne podstawy analizy marginalnej

- wartości krańcowe (koszt, utarg, zysk krańcowy);

- elastyczność funkcji jednej zmiennej.

5. Całki elementarne, interpretacja geometryczna i ekonomiczna.

Obliczanie powierzchni pól ograniczonych krzywymi.

6. Modele liniowe wielowymiarowe

- macierze i ich zastosowanie w zarządzaniu,

- operacje na macierzach rachunek macierzowy,

- liniowe modele problemów gospodarczych (np. model równowagi rynkowej): układy równań liniowych i ich rozwiązywanie.

Literatura:

Podstawowa:

Bażańska T., Nykowska M., Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Branta,

Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii. Modele i metody T. 1 i 2, PWN 2006

Uzupełniające:

Piasecki K., Anholcer M., Echaust K., e-Matematyka wspomagająca ekonomię, C. H. Beck 2006.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

Ma wiedzę na temat teorii ekonomii i finansów w zakresie matematycznych podstaw modeli wykorzystywanych w tych dziedzinach.

Umiejętności:

Potrafi stosować metody ilościowe aby opisywać i analizować zjawiska gospodarcze w celu podejmowania optymalnych decyzji

Kompetencje społeczne:

Jest gotów/gotowa do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w

zakresie matematycznych podstaw modeli ekonomicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział na zajęciach.

Efekty uczenia podlegają ocenie ciągłej, oceniane jest bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach. W trakcie semestru studenci piszą stacjonarnie dwa kolokwia.

Zaliczenie 2 kolokwiów na minimum 60% maksymalnej liczby punktów.

W przypadku nauczania zdalnego kolokwia odbędą się w trybie zdalnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Rudak, Mariola Zalewska
Prowadzący grup: Krzysztof Nowak, Arkadiusz Psyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)