Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy informatyki dla biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMz1PIDB
Kod Erasmus / ISCED: 11.901 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy informatyki dla biznesu
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSM zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zastosowania edytora w organizacji:

1. formatowanie tekstu (czcionka, akapit, lista punktowana, numerowana),

2. pełna obsługa formatowanych tabel (wczytywanie grafiki, obliczenia, wykresy)

3. rola pola tekstowego w formatowaniu grafiki edytorskiej

4. dodatkowe funkcje obróbki dokumentu (sekcja, nagłówek, stopka, strony parzyste i nieparzyste)

5. obiekty w edytorze tekstu na przykładzie grafiki ozdobnej, tworzenia schematu organizacyjnego oraz wzorów matematycznych, statystycznych itp.

6. tworzenie źródeł danych i wykorzystanie ich w korespondencji seryjnej

7. tworzenie spisu treści dokumentu, indeksu haseł itp.

Ilustracją do haseł teoretycznych są case’y dotyczące działalności organizacji gospodarczej.

Przykłady zastosowań arkusza kalkulacyjnego w organizacji:

1. konwencja adresowania w arkuszu kalkulacyjnym - odwołania względne, bezwzględne i mieszane

2. formatowanie komórek oraz czcionki oraz wykorzystanie paska formuł

3. tworzenie symulacji finansowych

4. wykorzystanie funkcji wbudowanych oraz zagnieżdżanie funkcji

5. praca z danymi z wielu arkuszy kalkulacyjnych

6. tworzenie wykresów z jedną oraz wieloma seriami danych

7. wprowadzenie do wykorzystanie funkcji finansowych w arkuszu

8. funkcje bazodanowe w arkuszu kalkulacyjnym - sortowanie danych proste oraz wielopoziomowe, filtrowanie danych z wykorzystaniem autofiltra oraz filtrowania zaawansowanego

Ilustracją do rozwiązań teoretycznych są przykłady wykorzystywane w kursach prowadzonych dla organizacji gospodarczych

Literatura:

Podstawowa pozycja (Main references):

Chmielarz W., Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa, 2007.

Turban E., Volomino L.: Information Technology for Management. Advancing Sustainable, Profitable Business Growth, John Wiley &Sons, NY, 2015,

Literatura uzupełniająca (Supplementary literature):

Chmielarz W., Szumski O., Zborowski M., Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych, Wydawnictwo naukowe WZ UW, Warszawa, 2011,

Mobilne aspekty technologii informacyjnych, red. W. Chmielarz, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa, 2016,

Informatyka ekonomiczna cz. I. Propedeutyka informatyki, technologie informacyjne, red. Korczak J., Dyczkowski M., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2008,

Informatyka ekonomiczna cz. II, Informatyzacja obiektu gospodarczego, red. J.Korczak, M.Dyczkowskiego, B.Łukasik-Makowskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2013,

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu cyklu dydaktycznego efekty uczenia prezentują się następująco:

Wiedza: student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć informatyki ekonomicznej, rozwoju systemów informatycznych i na tym tle systemów e-biznesu

Umiejętności: student jest w stanie klasyfikować rodzaje systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w organizacji, jest w stanie wskazać efekty wprowadzenia systemów informatycznych w organizacji, potrafi samodzielnie oceniać jakość systemów informatycznych i wykorzystać to w ich projektowaniu,

Kompetencje społeczne: student jest w stanie poprawnie wykorzystywać w praktyce wiedzę z przeprowadzonych zajęć do komunikacji w organizacji oraz do wskazywania miejsc, w których zastosowanie informatyki poprawiłoby zarządzanie w firmie Ponadto potrafi współdziałać w zespole projektowym.

Metody i kryteria oceniania:

Końcową formą zaliczenia jest test jednorazowego wyboru na platformie eNauka, wymagane jest aktywne konto studenckie w infrastrukturze informatycznej Wydziału Zarządzania UW.

Do uzyskania zaliczenia przedmiotu należy uzyskać minimum 51% z kolokwium.

Skala ocen: DST (51%-60%), DST Plus (61%-70%), DB (71%-80%), DB Plus (81%-90%), BDB (91%-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zborowski
Prowadzący grup: Alicja Fandrejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zborowski
Prowadzący grup: Alicja Fandrejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)