Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy informatyki dla biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMz1PIDB
Kod Erasmus / ISCED: 11.901 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy informatyki dla biznesu
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSM zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z funkcjonalnością systemów, które mogą być wykorzystywane do zarządzania przedsiębiorstwem oraz kluczowymi procesami w działalności organizacji wspieranymi przez narzędzia informatyczne. Studenci w ramach zajęć poznają kluczowe funkcjonalności programów: Microsoft Word i Microsoft Excel.

Pełny opis:

Zastosowania edytora w organizacji:

1. formatowanie tekstu (czcionka, akapit, lista punktowana, numerowana),

2. pełna obsługa formatowanych tabel (wczytywanie grafiki, obliczenia, wykresy),

3. dodatkowe funkcje obróbki dokumentu (sekcja, nagłówek, stopka, numeracja stron, szybkie części),

4. obiekty w edytorze tekstu na przykładzie grafiki ozdobnej, tworzenia schematu organizacyjnego oraz wzorów matematycznych, statystycznych itp.,

5. tworzenie spisu treści dokumentu, indeksu haseł itp.

6. tworzenie spisu tabel i wykresów,

7. praca w trybie recenzji i śledzenie zmian.

Ilustracją do haseł teoretycznych są case’y dotyczące działalności organizacji gospodarczej.

Przykłady zastosowań arkusza kalkulacyjnego w organizacji:

1. konwencja adresowania w arkuszu kalkulacyjnym - odwołania względne, bezwzględne i mieszane,

2. formatowanie komórek oraz czcionki oraz wykorzystanie paska formuł,

3. tworzenie symulacji finansowych,

4. wykorzystanie funkcji wbudowanych oraz zagnieżdżanie funkcji,

5. praca z danymi z wielu arkuszy kalkulacyjnych,

6. tworzenie wykresów z jedną oraz wieloma seriami danych,

7. wprowadzenie do wykorzystanie funkcji finansowych w arkuszu,

8. funkcje bazodanowe w arkuszu kalkulacyjnym - sortowanie danych proste oraz wielopoziomowe, filtrowanie danych z wykorzystaniem autofiltra oraz filtrowania zaawansowanego

Ilustracją do rozwiązań teoretycznych są przykłady wykorzystywane w kursach prowadzonych dla organizacji gospodarczych.

Literatura:

1. Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarzadzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2013,

2. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, Tom I i II, PWN, Warszawa 2023,

3. Wrotek, W., Office 2019 PL. Kurs (ebook)

4.Kerzner H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th Edition, J. Wiley and Sons Inc., USA, 2017,

5. Turban, E., Pollard, C., Wood, G., Information Technology for Management: Driving Digital Transformation to Increase Local and Global Performance, Growth and Sustainability 12th edition, John Wiley & Sons, Incorporated, NY, 2020,

6. Zasoby sieci Internet związane z problematyką zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu:

Wiedza

Student zna rodzaje systemów informacyjno-komunikacyjnych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem i rozumie zasady, procedury i praktyki związane z korzystaniem z programów Word i Excel. (K_W02)

Zna obszary działalności przedsiębiorstw, których wsparcie jest kluczowe dla poprawy wydajności procesów. Rozumie potrzeby stosowania narzędzi wspierających procesy zarządzania, w tym komputerowych systemów zarządzania oraz narzędzi takich jak edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny. (K_W05)

Umiejętności

Student potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą zasad, procedur i praktyk związanych z korzystaniem z programów Word i Excel oraz innych narzędzi informatycznych i stosować je w praktyce. (K_U01)

Zna funkcjonalności narzędzi wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Potrafi zdefiniować potrzeby przedsiębiorstw wymagające wsparcia systemu informatycznego oraz przygotować analizy, diagnozy i raporty w programach Word i Excel. (K_U03)

Student potrafi stosować metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne w pracach projektowych oraz rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie. Poszukuje rozwiązań i doskonali swoje umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania funkcji edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego. (K_U06)

Kompetencje społeczne:

Student potrafi analizować dokumenty Word lub arkusze Excel pod kątem błędów, nieścisłości lub braku spójności i wprowadzać konieczne poprawki. (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia praktyczne przy komputerze z wykorzystaniem oprogramowania:

1. Microsoft Word,

2. Microsoft Excel.

Projekty i zadania praktyczne i dwa praktyczne kolokwia cząstkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zborowski
Prowadzący grup: Alicja Fandrejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)