Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMw1PB
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia w biznesie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiazkowe dla 1 roku DSM wieczorowe sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z psychologicznymi podstawami funkcjonowania człowieka w organizacji oraz ich konsekwencjami dla zarządzania personelem, podejmowania decyzji menedżerskich czy relacji interpersonalnych w miejscu pracy. Zajęcia podzielone są na trzy bloki tematyczne, skupiające się na funkcjonowaniu poznawczym (m.in. sposób funkcjonowania umysły, błędy poznawcze), emocjonalnym (rodzaje i pochodzenie reakcji emocjonalnych, inteligencja emocjonalna) i behawioralnym pracowników (m.in. motywacja, konsekwencje sprawowania władzy).

Pełny opis:

1. Dlaczego wiedza psychologiczna jest potrzebna menedżerom?

- W jaki sposób zdobywamy wiedzę naukową w naukach społecznych (zarządzaniu, psychologii, ekonomii)? Rodzaje doniesień naukowych, i którym możemy ufać? Przewaga badań eksperymentalnych nad korelacyjnymi.

- Realizm sytuacyjny i psychologiczny w badaniach empirycznych. Trafność zewnętrzna (generalizowanie wyników uzyskanych w badaniach na populację) i wewnętrzna (wnioskowanie o związku przyczynowym).

- Metody diagnozowania pracowników (m.in diagnoza osobowości, temperamentu)

- Jakie znaczenie ma wiedza psychologiczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zachowaniach organizacyjnych, zachowaniach konsumentów na rynku.

2. Funkcjonowanie poznawcze człowieka - znaczenie dla podejmowania decyzji w zarządzaniu

- Jak funkcjonują nasze umysły? Kategorie poznawcze. Sieci połączeń: Aktywizacja połączeń – ekran świadomości i pamięć operacyjna. Efekt ograniczenia zasobów poznawczych i konkurowanie o wolne zasoby poznawcze. Rola zawartości pamięci operacyjnej. Pozawerbalny zapis doświadczenia (system holistyczny) vs zapis aktywności poznawczej (system analityczny). Procesy automatyczne i kontrolowane. Aktywizacja schematów/reprezentacji poznawczych.

- Czy nasza pamięć jest niezawodna? Dynamika zapisów pamięciowych. Efekt pewności wstecznej („Wiedziałem to wcześniej”).

- Podejmowanie decyzji i błędy poznawcze w zarządzaniu. Efekty pierwszeństwa, świeżości, zakotwiczenia, konfirmacji, inercji, zbyt wczesnej aktywizacji. Asymetria procesów aktywizacji i dezaktywizacji. Efekt zestawienia: asymilacja vs kontrast.

- Konsekwencje omawianych zagadnień dla podejmowania decyzji w zarządzaniu oraz na rynku.

3. Funkcjonowanie emocjonalne człowieka - budowanie swojej inteligencji emocjonalnej

- Rodzaje reakcji emocjonalnych: emocje steniczne i asteniczne; uczucia, odczucia i nastroje; emocje endo- i egzocentryczne; opinie deskryptywne, oceny: ewaluatywne vs emocjonalne.

- Czy mogę wierzyć temu co czuję? Pobudzenie fizjologiczne. Rola interpretacji pobudzenia fizjologicznego. Efekt mylnej interpretacji pobudzenia. Zarażanie emocjami. Efekt transferu pobudzenia. Afektywne atraktory – asymetria pozytywno-negatywna: Inklinacja pozytywna. Informacyjny vs afektywny efekt negatywności.

- Dynamika reakcji emocjonalnych: perseweracja; efekty: ekspozycji, nowości, habituacji/adaptacji/przesytu. Samoocena jako podstawowa emocja endocentryczna.

- Inteligencja emocjonalna i jej znaczenie dla kierowania ludźmi

- Znaczenie emocji w podejmowaniu decyzji konsumenckich i zarządzaniu.

4. Funkcjonowanie behawioralne człowieka – jak działać skuteczniej?

- Planowanie swoich działań. Koncentrowanie się na wyjaśnianiu własnego zachowania (przyczyny vs konsekwencje). Strategie działania. Dynamika w realizacji celów.

- Przetwarzanie informacji o JA i innych - podstawowy błąd atrybucji.

- Motywacja - podstawowe zagadnienia; dysonans poznawczy; zachowania refleksyjne vs bezrefleksyjne: zwyczajowe i impulsywne.

- Metamorficzne skutki sprawowania władzy nad innymi

- Konsekwencje omawianych zagadnień dla zachowania członków organizacji.

Literatura:

Podstawowe pozycje:

Udostępnione na platformie materiały dydaktyczne na podstawie: Wieczorkowska–Wierzbińska, G. „Psychologiczne ograniczenia.” (2011)

Arnold J, Randall R, Patterson F, Silvester J, Robertson I, Cooper CL, Burnes B, Harris D & Axtell C (2016) Work Psychology: Understanding Human Behaviour in the Workplace, 6th ed. Harlow: Pearson.

Uzupełniające pozycje:

Dodatkowe materiały udostępnione na platformie e-learningowej

Metody i kryteria oceniania:

1) Kolokwium (test na ostatnich zajęciach - 40% oceny; kolokwium musi być zaliczone na minimum 50%),

2) Aktywność na platformie e-learningowej (testy internetowe i pytania otwarte - 50% oceny),

3) Aktywna obecność na zajęciach (10% oceny)

Punkty bonusowe:

1) Udział w badaniach (10% do części e-learningowej)

2) Włączanie kamery na zajęciach (kamera włączona przez całe zajęcia o ile prowadzący nie poprosi o jej wyłączenie) (5% do całości)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuźmińska
Prowadzący grup: Waldemar Grzywacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuźmińska
Prowadzący grup: Waldemar Grzywacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)