Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMw1OWI
Kod Erasmus / ISCED: 10.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiazkowe dla 1 roku DSM wieczorowe sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Program przedmiotu obejmuje omówienie podstawowych zagadnień dotyczących ochrony własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, plagiatu, prawa cytatu.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia:

Własność intelektualna – podstawowe definicje, historia, podstawy prawne

Źródła praw na dobrach niematerialnych

Przedmiot ochrony własności intelektualnej

Podmiot praw własności intelektualnej czyli autor i jego prawa

Domena publiczna, dozwolony użytek

Prawo cytatu

Plagiat

Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich

Umowy dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych

Własność przemysłowa – wybrane zagadnienia

Bazy danych a ochrona własności intelektualnej

Literatura:

Przedstawiona prezentacja na zajęciach oraz omówione na zajęciach przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Efekty uczenia się:

Student:

- odróżnia prawa własności intelektualnej od innych praw

- zna podstawowe regulacje dotyczące prawa autorskiego

- umie zastosować w praktyce prawo cytatu

- wie czym jest plagiat

- zna podstawowe zasady odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich

-rozróżnia typy umów dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych

- rozumie znaczenie własności przemysłowej i jej ochrony

- rozróżnia bazy danych i zna zakres ich ochrony

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie testu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Mossakowski, Adam Niewiadomski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)