Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy informatyki dla biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMdz1PIDB
Kod Erasmus / ISCED: 04.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy informatyki dla biznesu
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSM dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z funkcjonalnością systemów, które mogą być wykorzystywane do zarządzania przedsiębiorstwem oraz kluczowymi procesami w działalności organizacji wspieranymi przez narzędzia informatyczne. Studenci w ramach zajęć poznają kluczowe funkcjonalności programów: Microsoft Word i Microsoft Excel.

Pełny opis:

Przykłady zastosowań edytora Microsoft Word w organizacji:

1. formatowanie tekstu oraz pełna obsługa formatowanych tabel,

2. dodatkowe funkcje związane z edycją dokumentów,

3. tworzenie automatycznego spisu treści dokumentu, spisu rysunków i tabel, indeksu haseł, bibliografii, itp.

4. wykorzystanie funkcji związanych z recenzją i śledzeniem zmian, współdzieleniem dokumentów, etc.

Przykłady zastosowań arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel w organizacji:

1. formatowanie komórek oraz wykorzystanie paska formuł,

2. tworzenie symulacji finansowych,

3. wykorzystanie funkcji wbudowanych oraz zagnieżdżanie funkcji,

4. praca z danymi z wielu arkuszy kalkulacyjnych,

5. tworzenie wykresów z jedną oraz wieloma seriami danych,

6. wprowadzenie do wykorzystanie funkcji finansowych w arkuszu,

7. funkcje bazodanowe w arkuszu kalkulacyjnym - sortowanie danych proste oraz wielopoziomowe, filtrowanie danych z wykorzystaniem autofiltra oraz filtrowania zaawansowanego,

8. tablice przestawne w analizie danych.

Literatura:

1. Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarzadzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2013,

2. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, Tom I i II, PWN, Warszawa 2023,

3. Wrotek, W., Office 2019 PL. Kurs (ebook)

4.Kerzner H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th Edition, J. Wiley and Sons Inc., USA, 2017,

5. Turban, E., Pollard, C., Wood, G., Information Technology for Management: Driving Digital Transformation to Increase Local and Global Performance, Growth and Sustainability 12th edition, John Wiley & Sons, Incorporated, NY, 2020,

6. Zasoby sieci Internet związane z problematyką zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu:

Wiedza

Student zna rodzaje systemów informacyjno-komunikacyjnych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem i rozumie zasady, procedury i praktyki związane z korzystaniem z programów Word i Excel. (K_W02)

Zna obszary działalności przedsiębiorstw, których wsparcie jest kluczowe dla poprawy wydajności procesów. Rozumie potrzeby stosowania narzędzi wspierających procesy zarządzania, w tym komputerowych systemów zarządzania oraz narzędzi takich jak edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny. (K_W05)

Umiejętności

Student potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą zasad, procedur i praktyk związanych z korzystaniem z programów Word i Excel oraz innych narzędzi informatycznych i stosować je w praktyce. (K_U01)

Zna funkcjonalności narzędzi wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Potrafi zdefiniować potrzeby przedsiębiorstw wymagające wsparcia systemu informatycznego oraz przygotować analizy, diagnozy i raporty w programach Word i Excel. (K_U03)

Student potrafi stosować metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne w pracach projektowych oraz rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie. Poszukuje rozwiązań i doskonali swoje umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania funkcji edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego. (K_U06)

Kompetencje społeczne:

Student potrafi analizować dokumenty Word lub arkusze Excel pod kątem błędów, nieścisłości lub braku spójności i wprowadzać konieczne poprawki. (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia praktyczne przy komputerze z wykorzystaniem oprogramowania:

1. Microsoft Word,

2. Microsoft Excel.

Projekty i zadania praktyczne i dwa praktyczne kolokwia cząstkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zborowski
Prowadzący grup: Alicja Fandrejewska, Oskar Szumski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)