Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMdz1MIB
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia w biznesie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSM dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kluczowym założeniem zajęć jest zapoznanie studentów z kursem podstawowym mikroekonomii, a zwłaszcza podstawowymi teoriami mikroekonomii, przy jednoczesnym kształtowaniu ich umiejętności analizowania współczesnych zjawisk gospodarczych. Celem ćwiczeń jest przede wszystkim zaznajomienie studentów z mechanizmem funkcjonowania rynku w różnych jego formach i organizacjach, podejmowaniem optymalnych decyzji indywidualnych, a także kluczowymi teoriami współczesnej myśli mikroekonomicznej. Analizy wymienionych części teorii mikroekonomii powinny zaowocować wykorzystaniem owego aparatu w badaniach ekonomicznych.

Pełny opis:

Wprowadzenie do zagadnień ekonomii. Mechanizm funkcjonowania rynku. Elastyczność popytu i podaży. Teoria wyboru konsumenta. Teoria popytu konsumenta. Teoria producenta. Teoria kosztów i zysków. Formy organizacji rynku – konkurencja doskonała, monopol pełny, konkurencja niedoskonała.

1. Podstawowe zagadnienia ekonomii (2 godz.)

Przedmiot i cel ekonomii. Ekonomia pozytywna i normatywna. Metoda ekonomii (obserwacja życia gospodarczego, indukcja, dedukcja, krytyka). Prawa ekonomiczne i model ekonomiczny. Wybory ekonomiczne i właściwości czynników produkcji. Problem rzadkości i pojęcie kosztu alternatywnego. Granica możliwości produkcyjnych w krótkim i długim okresie. Krzywa możliwości produkcyjnych (PPC). Model prosty okrężnego obiegu dochodów.

2. Mechanizm funkcjonowania rynku (3 godz.)

Rynek i jego rodzaje. Popyt i jego determinanty. Popyt potencjalny i efektywny. Popyt indywidualny i rynkowy. Popyt w ujęciu mikro- i makroekonomicznym. Prawo popytu. Wieloczynnikowa funkcja popytu. Podaż i determinanty podaży. Prawo podaży. Wieloczynnikowa funkcja podaży. Równowaga rynkowa w krótkim okresie. Rynkowe skutki zmiany popytu i podaży. Równowaga rynkowa w długim okresie. Model pajęczyny (oscylacje tłumione, wybuchowe i stałe).

3. Elastyczność popytu i podaży (2 godz.)

Pojęcie elastyczności funkcji. Elastyczność funkcji popytu. Elastyczność cenowa popytu. Elastyczność mieszana popytu. Elastyczność dochodowa popytu. Elastyczność cenowa podaży. Mierzenie siły reakcji popytu na zmiany czynników determinujących.

4. Teoria wyboru konsumenta (4 godz.)

Konsument racjonalny i suwerenny. Zachowania racjonalne i irracjonalne. Wieloczynnikowa i jednoczynnikowa funkcja użyteczności. Kardynalna teoria użyteczności. Teoria krzywych obojętności. Równowaga konsumenta w ujęciu teorii krzywych obojętności.

5. Teoria popytu konsumenta (4 godz.)

Popyt a zmiany dochodu konsumenta. Krzywa dochodowo-konsumpcyjna (ICC). Krzywe Engla dla dóbr: normalnych luksusowych, normalnych podstawowych, podrzędnych, doskonale substytucyjnych i doskonale komplementarnych. Popyt konsumenta a zmiany cen dóbr. Krzywa cenowo-konsumpcyjna (PCC) dla dóbr: substytucyjnych, komplementarnych, doskonale substytucyjnych i doskonale komplementarnych. Wyprowadzenie krzywej popytu konsumenta na dobro oraz krzywej popytu rynkowego na dobro. Efekt dochodowy i substytucyjny zmiany ceny (w postaci Słutskiego i Hicksa) dla dóbr: normalnych, podrzędnych, dóbr Giffena, dóbr doskonale substytucyjnych i doskonale komplementarnych. Kompensacyjna i ekwiwalentna zmiana dochodu. Nietypowe zachowania konsumentów (naśladownictwo, snobizm, konsumpcja ostentacyjna).

6. Teoria producenta (3 godz.)

Producent jako podmiot rynku. Jednoczynnikowa funkcja produkcji. Produkt całkowity, przeciętny i marginalny. Prawo malejących przychodów. Zależności między TP, MP i AP – etapy produkcji. Dwuczynnikowa funkcja produkcji - funkcja produkcji Cobba-Douglasa. Efekty skali produkcji. Wybór nakładów przez firmę. Minimalizacja kosztów przy danym nakładzie. Izokwanta produkcji – zmiany wzdłuż i między izokwantami. Wyprowadzenie izokwant z krzywych produktu całkowitego. Izokwanta i metody produkcji. Izokwanty i korzyści skali. Substytucja między czynnikami produkcji. Marginalna stopa technicznej substytucji (MRTS). Malejąca MRTS. Izokoszta. Optimum produkcji. Ścieżka ekspansji produkcji. Zmiany cen czynników produkcji.

7. Teoria kosztów i zysków (2 godz.)

Koszty ekonomiczne a koszty księgowe. Krótkookresowe koszty produkcji. Zależności między kosztami przeciętnymi (ATC) a kosztami marginalnymi (MC). Koszty długookresowe. Zależności między krzywą LATC a krzywą LMC – rosnące, stałe i malejące korzyści skali. Kształtowanie się kosztów produkcji pod wpływem czynników egzogenicznych. Zysk i jego rodzaje. Zależności między poziomem wyniku ekonomicznego a przychodem całkowitym i kosztem całkowitym.

8. Konkurencja doskonała (2 godz.)

Modele rynku – wprowadzenie. Założenia modelu konkurencji doskonałej. Równowaga krótkookresowa konkurenta doskonałego. Krótkookresowa podaż przedsiębiorstwa i gałęzi produkcji. Równowaga długookresowa konkurenta doskonałego. Długookresowa krzywa podaży gałęzi w modelu konkurencji doskonałej.

9. Monopol pełny (4 godz.)

Założenia modelu monopolu pełnego. Przychód marginalny i cena w monopolu. Równowaga krótkookresowa w modelu monopolu. Długookresowa równowaga monopolu. Podaż monopolu w krótkim okresie. Monopol naturalny. Dyskryminacja cenowa rynku monopolu pełnego (dyskryminacja cenowa stopnia pierwszego, drugiego i trzeciego, międzyokresowa dyskryminacja cenowa, ceny w godzinach szczytu, ceny dwutaryfowe). Porównanie konkurencji doskonałej i monopolu pełnego.

10. Konkurencja monopolistyczna i oligopol (4 godz.)

Założenia modelu konkurencji monopolistycznej. Krzywa popytu w warunkach konkurencji monopolistycznej. Równowaga krótkookresowa konkurenta monopolistycznego. Równowaga przedsiębiorstwa na rynku konkurencji monopolistycznej w długim okresie. Konkurencja niecenowa. Założenia modelu oligopolu. Formy porozumień monopolistycznych (poole i ringi, kartel, syndykat, trust, koncern, konglomerat, holding). Porównanie modeli rynku.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Zalega T. (2016), Mikroekonomia, Wydawnictwo WZ UW, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R. (2016) Mikroekonomia, PWE, Warszawa.

Krugman P., Wells R. (2012) Mikroekonomia, PWN, Warszawa.

Mankiw M.G., Taylor M.P. (2009), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studenci:

• zdobędą wiedzę z zakresu kluczowych zagadnień ekonomii, przy jednoczesnym wykorzystaniu tej wiedzy w wyjaśnianiu problemów zachodzących we współczesnej gospodarce,

• będą rozumieli podstawowe mechanizmy zachodzące na rynku,

• zdobędą wiedzę na temat elementów rynku i jego form oraz podmiotów na nim funkcjonujących,

• będą rozróżniać podstawowe formy organizacji rynku,

• będą umieli wymienić kluczowe determinanty określające potrzeby konsumentów i ich rodzin przy podejmowaniu decyzji konsumpcyjnych,

• będą rozumieli i będą w stanie wyjaśnić wpływ zmian dochodu konsumenta na jego popyt oraz wpływ zmiany ceny dobra na popyt konsumenta,

• będą rozumieli sens mierzenia zmian dochodu realnego konsumenta,

• zdobędą wiedzę na temat wpływu postępu technicznego na wykorzystanie przez menedżera zasobów w procesie produkcji,

• będą rozumieli istotę kosztów produkcji dla producenta, przy podejmowaniu przez niego decyzji produkcyjnych w krótkim i długim okresie,

• zdobędą podstawowe wiadomości na temat krótko- i długookresowych kosztów produkcji,

• będą rozróżniać rodzaje wyniku ekonomicznego,

• będą rozróżniać podstawowe formy organizacji rynku (modele rynku),

• będą rozumieli i będą w stanie wymienić oraz omówić kluczowe założenia modeli: konkurencji doskonałej, monopolu czystego, konkurencji monopolistycznej i oligopolu.

Po ukończeniu kursu studenci będą umieli:

• rozróżniać determinanty wpływające na popyt (podaż) i wielkość popytu (wielkość podaży),

• wyznaczyć graficznie i algebraicznie, w oparciu o dane liczbowe, równowagę rynkową w krótkim i długim okresie,

• mierzyć siłę reakcji popytu na zmiany czynników determinujących,

• określić związek, jaki zachodzi między charakterem popytu a przychodami całkowitymi przedsiębiorstwa w zależności od zmian cen,

• wyznaczyć graficznie i algebraicznie, w oparciu o dane liczbowe, punkt równowagi konsumenta,

• wyznaczać krzywe ICC i PCC dla różnego rodzaju dóbr,

• przedstawić graficznie efekt substytucyjny, efekt dochodowy i łączny efekt popytowy w ujęciu Hicksa i Słuckiego dla dóbr: normalnych, podrzędnych, giffenowskich, doskonale komplementarnych i doskonale substytucyjnych,

• mierzyć zmianę dochodu rekompensującą skutek zmiany ceny,

• obliczyć zmianę dochodu wywołującą efekt porównywalny ze skutkiem zmiany ceny (tzw. ekwiwalentną zmianę dochodu),

• przeanalizować zależności zachodzące między TP, AP i MP i na tej podstawie wyznaczyć etapy produkcji w przedsiębiorstwie,

• wyznaczyć graficznie i algebraicznie, w oparciu o dane liczbowe, optimum produkcji,

• wyjaśnić konsekwencje wpływu zmiany cen czynników wytwórczych na wybór przez producenta techniki produkcji,

• obliczyć i przedstawić graficznie krótko- i długookresowe koszty produkcji,

• omówić i przedstawić graficznie konsekwencje wpływu czynników zewnętrznych na poziom produkcji,

• przeanalizować zależności zachodzące między poziomem wyniku ekonomicznego przedsiębiorstwa a TR i TC,

• przedstawić graficznie krótko – długookresową równowagę przedsiębiorstwa funkcjonującego w: konkurencji doskonałej, monopolu pełnym i konkurencji monopolistycznej.

Metody i kryteria oceniania:

W zależności od sytuacji pandemicznej w kraju przewidziane są dwa sposoby weryfikacji wiedzy studentów. W przypadku egzaminu pisemnego przeprowadzanego na uczelni konstrukcja egzaminu jest następująca::

1) pytania opisowe,

2) zadania algebraiczne i graficzne,

3) symulacje komputerowe.

W przypadku egzaminu online, egzamin będzie składał się z 20 pytań jednokrotnego wyboru (40% będą stanowiły pytania teoretyczne, zaś 60% - zadania matematyczne).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zalega
Prowadzący grup: Ewa Krakowińska, Magdalena Olender-Skorek, Beata Piątkowska, Zofia Skrzypczak, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zaznajomienie studentów z mechanizmem funkcjonowania rynku w różnych jego formach i organizacjach, podejmowaniem optymalnych decyzji indywidualnych, a także kluczowymi teoriami współczesnej myśli mikroekonomicznej. Analizy wymienionych części teorii mikroekonomii powinny zaowocować wykorzystaniem owego aparatu w badaniach ekonomicznych.

Pełny opis:

Wprowadzenie do zagadnień ekonomii. Mechanizm funkcjonowania rynku. Elastyczność popytu i podaży. Teoria wyboru konsumenta. Teoria popytu konsumenta. Teoria producenta. Teoria kosztów i zysków. Formy organizacji rynku – konkurencja doskonała, monopol pełny, konkurencja niedoskonała.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Zalega T. (2016), Mikroekonomia, Wydawnictwo WZ UW, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R. (2016) Mikroekonomia, PWE, Warszawa.

Mankiw M.G., Taylor M.P. (2009), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.

Uwagi:

Dwa kolokwia - pytania testowe jednokrotnego wyboru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)