Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie informatyki w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRz1ZIB
Kod Erasmus / ISCED: 04.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie informatyki w biznesie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSFIR zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Zakres tematyczny wykładu obejmuje:

• Podstawowe pojęcia informatyki (luka informacyjna, transformacja danych w wiedzę, kryteria podziału informacji ekonomicznej, funkcje informacji ekonomicznej)

• Gospodarcze systemy informacyjne (system informacyjny, elementy systemu informacyjnego, system informacyjny - ujęcie dynamiczne, sposoby badania gospodarczych systemów informacyjnych, model rozszerzonego łańcucha dostaw SCOR, Typologia systemów informacyjnych

• Sprzęt komputerowy (Sprzęt i system komputerowy, Ogólny schemat budowy komputera, Generacje komputerów, Podział podstawowych urządzeń komputerowych, )

• Reprezentacja danych i algorytmizacja (Typy danych, Algorytm, Metody zapisu i prezentacji algorytmu)

• Oprogramowanie komputerowe (Kod źródłowy vs kod maszynowy, Etapy rozwoju systemów informatycznych, Kryteria oceny systemu, Potencjalne efekty z informatyzacji, Projekt logiczny a fizyczny, Cykl życia systemu informatycznego, Podział rodzajowy oprogramowania komputerowego

• Technologie gromadzenia i prezentowania danych (Metody wprowadzania danych, Metoda wyprowadzania danych, Postać danych wejściowych i wyjściowych, Formatka wejściowa, Formatka wyjściowa, Klasyfikacja systemów identyfikacyjnych, Wizualizacja informacji ekonomicznej, Technologia multimedialna)

• Technologie przechowywania i przetwarzania danych (Zarządzanie dokumentami elektronicznymi, Cykl życia dokumentu, Bazy danych w systemach wspomagających zarządzanie, Bazy danych w podziale wg modelu danych)

Literatura:

Podstawowa pozycja (Main references):

Chmielarz W., Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa, 2007.

Turban E., Volomino L.: Information Technology for Management. Advancing Sustainable, Profitable Business Growth, John Wiley &Sons, NY, 2015,

Literatura uzupełniająca (Supplementary literature):

Chmielarz W., Szumski O., Zborowski M., Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych, Wydawnictwo naukowe WZ UW, Warszawa, 2011,

Mobilne aspekty technologii informacyjnych, red. W. Chmielarz, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa, 2016,

Informatyka ekonomiczna cz. I. Propedeutyka informatyki, technologie informacyjne, red. Korczak J., Dyczkowski M., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2008,

Informatyka ekonomiczna cz. II, Informatyzacja obiektu gospodarczego, red. J.Korczak, M. Dyczkowskiego, B. Łukasik-Makowskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2013,

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu cyklu dydaktycznego efekty uczenia prezentują się następująco:

Wiedza: student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć informatyki ekonomicznej, rozwoju systemów informatycznych i na tym tle systemów e-biznesu

Umiejętności: student jest w stanie klasyfikować rodzaje systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w organizacji, jest w stanie wskazać efekty wprowadzenia systemów informatycznych w organizacji, potrafi samodzielnie oceniać jakość systemów informatycznych i wykorzystać to w ich projektowaniu,

Kompetencje społeczne: student jest w stanie poprawnie wykorzystywać w praktyce wiedzę z przeprowadzonych zajęć do komunikacji w organizacji oraz do wskazywania miejsc, w których zastosowanie informatyki poprawiłoby zarządzanie w firmie Ponadto potrafi współdziałać w zespole projektowym.

Metody i kryteria oceniania:

Końcową formą zaliczenia jest test jednorazowego wyboru na platformie eNauka, wymagane jest aktywne konto studenckie w infrastrukturze informatycznej Wydziału Zarządzania UW.

Do uzyskania zaliczenia przedmiotu należy uzyskać minimum 51% z kolokwium.

Skala ocen: DST (51%-60%), DST Plus (61%-70%), DB (71%-80%), DB Plus (81%-90%), BDB (91%-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zborowski
Prowadzący grup: Małgorzata Oleś-Filiks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zborowski
Prowadzący grup: Aneta Biernikowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)