Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRz1PR
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSFIR zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić w zagadnienia rachunkowości i stanowi podstawę do takich przedmiotów, jak: rachunkowość finansowa, zarządcza, podatkowa, budżetowa oraz finanse przedsiębiorstw i analiza finansowa.

W ramach przedmiotu zostaną omówione następujące zagadnienia:

Rachunkowość jako system informacyjny. Podstawowe pojęcia związane z: bilansem (aktywa, pasywa oraz zasada równowagi bilansowej), rachunkiem zysków i strat (przychody i koszty, a wpływy i wydatki). Nadrzędne zasady rachunkowości. Operacja gospodarcza. Konto księgowe i jego funkcjonowanie. Ustawowe zadania jednostek w zakresie rachunkowości - zakres przedmiotowy (w tym: sprawozdania finansowe). Jednostki zobowiązane do prowadzenia rachunkowości – zakres podmiotowy. Odpowiedzialność za rachunkowość.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do rachunkowości. System informacyjny rachunkowości: rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa. Pojęcie aktywów i pasywów. Zasada równowagi bilansowej.

2. Budowa bilansu - aktywa trwałe i obrotowe

3. Budowa bilansu - kapitały własne oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

4. Pojęcie przychodów i wpływów oraz kosztów i wydatków.

5. Zasady rachunkowości.

6. Zakres przedmiotowy rachunkowości – zadania ciążące na jednostce gospodarczej.

7. Zdarzenia gospodarcze (operacje gospodarcze) i ich rodzaje.

8. Konto księgowe i zasady jego funkcjonowania.

9. Rodzaje kont księgowych: bilansowe, niebilansowe, pozabilansowe. Podział poziomy i pionowy konta księgowego – konta syntetyczne i analityczne. Dowody księgowe jako podstawa zapisu.

10. Budowa rachunku zysków i strat.

11. Wariant porównawczy i kalkulacyjny. Koszty poniesione i koszty współmierne, a rachunek zysków i strat – zmiana stanu produktów.

12. Księgowe ustalenie wyniku finansowego w różnych wariantach ewidencyjnych. Zmiana stanu produktów i rozliczenia międzyokresowe kosztów w ewidencji księgowej, a rachunek zysków i strat.

13. Zakres podmiotowy rachunkowości.

14. Sprawozdanie finansowe i jego struktura.

15. Odpowiedzialność za rachunkowość. Formy ewidencji działalności gospodarczej, a dostęp do informacji o podmiocie gospodarczym.

Literatura:

Ustawa o rachunkowości – tekst ujednolicony,

D. Maciejowska, Podstawy rachunkowości – pojęcia i zadania, Wydawnictwa Naukowe WZ UW, Warszawa 2010

M. Górski (red.), E. Kalwasińska, D. Maciejowska, W. Szczęsny, J. Śliwa, M. Winter, Wprowadzenie do finansów i rachunkowości, Wydawnictwa Naukowe WZ UW, Warszawa 2010

materiały autorskie wykładowcy w formie elektronicznej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student powinien:

 znać i rozumieć istotę nadrzędnych zasad rachunkowości,

 znać elementy sprawozdania finansowego,

 rozróżniać poszczególne pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat (prawidłowo kwalifikować),

 identyfikować operacje gospodarcze i podstawy ich zapisu (dowody księgowe),

 umieć zaksięgować typowe operacje gospodarcze zgodnie z zasadą podwójnego zapisu,

 określić, jakie podmioty są zobligowane do prowadzenia rachunkowości,

 znać zakres obowiązków związanych z rachunkowością oraz ustalić osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy pisemny w postaci testu jednokrotnego wyboru; warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Kaczmarek, Tomasz Ogrodnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Trzpioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)