Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa w gospodarce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRz1PPG
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa w gospodarce
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSFIR zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza o państwie i gospodarce

Pełny opis:

1. Struktura prawa:

 norma i przepis prawa,

 system prawa,

 prawo publiczne i prywatne, materialne i procesowe;

 podmioty prawa i stosunki prawne.

2. Akty normatywne:

 akty prawne – krajowe i Unii Europejskiej,

 procedury prawodawcze,

 publikacja i dostęp do informacji o prawie.

3. Stosowanie prawa:

 obowiązywanie prawa,

 stosowanie i przestrzeganie prawa,

 wykładnia i podmioty dokonujące wykładni prawa,

 stosunki prawne.

4. Władza ustawodawcza:

 funkcje prawotwórcze i kontrolne organów parlamentarnych,

 procedury parlamentarne – stanowienie prawa.

5. Władza wykonawcza – administracja gospodarcza:

 struktura, funkcje i zadania organów władzy wykonawczej,

 administracja gospodarcza – funkcje ministrów, urzędów centralnych, agencji i terenowej administracji rządowej,

 funkcje gospodarcze samorządu terytorialnego.

6. Gospodarka w Konstytucji:

 społeczna gospodarka rynkowa,

 wolność gospodarcza i ochrona własności;

 równość przedsiębiorców, wolność zrzeszania się, wolność wyboru zawodu,

 kontrola konstytucyjności prawa.

7. Przedsiębiorca:

 przedsiębiorca, przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza,

 działalność gospodarcza podmiotów zagranicznych,

 mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

8. Podejmowanie działalności gospodarczej:

 legalizacja działalności gospodarczej – rejestry,

 reglamentacja działalności gospodarczej,

 zawody regulowane i uprawnienia zawodowe.

9. Działalność gospodarcza państwa i samorządu terytorialnego:

 zakres działalności gospodarczej państwa i samorządu terytorialnego,

 formy prawne przedsiębiorców publicznych,

 uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego.

10. Ochrona konkurencji i konsumenta:

 konkurencja i jej naruszenia,

 zakres i formy ochrony konkurencji,

 zakres i formy ochrony konsumenta,

 organy ochrony konkurencji i konsumenta,

11. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców:

 zasady udzielania i formy pomocy,

 pomoc regionalna, sektorowa, horyzontalna,

 wyłączenia spod reguł pomocy publicznej,

 nadzór nad pomocą publiczną.

12. Wykorzystanie zasobów środowiska:

 uprawnienia do eksploatacji środowiska,

 emisje zanieczyszczeń,

 zagospodarowanie odpadów i produktów niebezpiecznych,

 opłaty za korzystanie ze środowiska.

13. Gospodarka nieruchomościami:

 plany zagospodarowania przestrzeni,

 warunki korzystania z nieruchomości,

 gospodarka nieruchomościami państwa i samorządu terytorialnego,

 wywłaszczenie,

 nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.

14. Kontrola i odpowiedzialność prawna w działalności gospodarczej:

 zakres i organy kontroli działalności gospodarczej,

 rodzaje odpowiedzialności prawne,

 organy orzekające o odpowiedzialności i tryb orzekania.

Konwersatorium:

1. Struktura prawa:

 norma i przepis prawa,

 system prawa,

 prawo publiczne i prywatne, materialne i procesowe;

 podmioty prawa i stosunki prawne.

2. Akty normatywne:

 akty prawne – krajowe i Unii Europejskiej,

 procedury prawodawcze,

 publikacja i dostęp do informacji o prawie.

3. Stosowanie prawa:

 obowiązywanie prawa,

 stosowanie i przestrzeganie prawa,

 wykładnia i podmioty dokonujące wykładni prawa,

 stosunki prawne.

4. Władza ustawodawcza:

 funkcje prawotwórcze i kontrolne organów parlamentarnych,

 procedury parlamentarne – stanowienie prawa.

5. Władza wykonawcza – administracja gospodarcza:

 struktura, funkcje i zadania organów władzy wykonawczej,

 administracja gospodarcza – funkcje ministrów, urzędów centralnych, agencji i terenowej administracji rządowej,

 funkcje gospodarcze samorządu terytorialnego.

6. Gospodarka w Konstytucji:

 społeczna gospodarka rynkowa,

 wolność gospodarcza i ochrona własności;

 równość przedsiębiorców, wolność zrzeszania się, wolność wyboru zawodu,

 kontrola konstytucyjności prawa.

7. Przedsiębiorca:

 przedsiębiorca, przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza,

 działalność gospodarcza podmiotów zagranicznych,

 mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

8. Podejmowanie działalności gospodarczej:

 legalizacja działalności gospodarczej – rejestry,

 reglamentacja działalności gospodarczej,

 zawody regulowane i uprawnienia zawodowe.

9. Działalność gospodarcza państwa i samorządu terytorialnego:

 zakres działalności gospodarczej państwa i samorządu terytorialnego,

 formy prawne przedsiębiorców publicznych,

 uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego.

10. Ochrona konkurencji i konsumenta:

 konkurencja i jej naruszenia,

 zakres i formy ochrony konkurencji,

 zakres i formy ochrony konsumenta,

 organy ochrony konkurencji i konsumenta,

11. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców:

 zasady udzielania i formy pomocy,

 pomoc regionalna, sektorowa, horyzontalna,

 wyłączenia spod reguł pomocy publicznej,

 nadzór nad pomocą publiczną.

12. Wykorzystanie zasobów środowiska:

 uprawnienia do eksploatacji środowiska,

 emisje zanieczyszczeń,

 zagospodarowanie odpadów i produktów niebezpiecznych,

 opłaty za korzystanie ze środowiska.

13. Gospodarka nieruchomościami:

 plany zagospodarowania przestrzeni,

 warunki korzystania z nieruchomości,

 gospodarka nieruchomościami państwa i samorządu terytorialnego,

 wywłaszczenie,

 nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.

14. Kontrola i odpowiedzialność prawna w działalności gospodarczej:

 zakres i organy kontroli działalności gospodarczej,

 rodzaje odpowiedzialności prawne,

 organy orzekające o odpowiedzialności i tryb orzekania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Piątek St., Postuła I. (red.) (2018) Podstawy prawa w gospodarce, Wydawnictwo Naukowe WZUW (książka oraz e-book)

Literatura uzupełniająca:

• Powałowski A. (red.) (2017) Prawo gospodarcze publiczne, C.H.BECK

• Dobaczewska A., Powałowski A., Wolska H. (2018) Nowe prawo przedsiębiorców, C.H.BECK

• Garlicki L. (2019) Polskie prawo konstytucyjne – zarys wykładu, Wolters Kluwer

Efekty uczenia się:
Metody i kryteria oceniania:

Jeden lub dwa pisemne testy kontrolne – do decyzji prowadzącego – w formie elektronicznej na platformie eNauka WZUW, przy obecności we wskazanej sali Wydziału Zarządzania (możliwy test „papierowy” na sali).

Pytania zamknięte – jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Test / testy – generują co najmniej 80% oceny z ćwiczeń. Poza tym, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), maksymalnie 20% oceny z ćwiczeń. Na ćwiczeniach możliwa kontrola obecności (dopuszcza się dwie nieobecności – w przypadku większej liczby prowadzący może wprowadzić dodatkowe wymogi zaliczenia ćwiczeń).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Piątek
Prowadzący grup: Jacek Kiryło, Stanisław Piątek, Ilona Szwedziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)