Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRz1MIB
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia w biznesie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSFIR zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kluczowym założeniem zajęć jest zapoznanie studentów z kursem podstawowym mikroekonomii, a zwłaszcza podstawowymi teoriami mikroekonomii, przy jednoczesnym kształtowaniu ich umiejętności analizowania współczesnych zjawisk gospodarczych. Celem ćwiczeń jest przede wszystkim zaznajomienie studentów z mechanizmem funkcjonowania rynku w różnych jego formach i organizacjach, podejmowaniem optymalnych decyzji indywidualnych, a także kluczowymi teoriami współczesnej myśli mikroekonomicznej. Analizy wymienionych części teorii mikroekonomii powinny zaowocować wykorzystaniem owego aparatu w badaniach ekonomicznych.

Pełny opis:

Wprowadzenie do zagadnień ekonomii. Mechanizm funkcjonowania rynku. Elastyczność popytu i podaży. Teoria wyboru konsumenta. Teoria popytu konsumenta. Teoria producenta. Teoria kosztów i zysków. Formy organizacji rynku – konkurencja doskonała, monopol pełny, konkurencja niedoskonała.

1. Podstawowe zagadnienia ekonomii. Mechanizm funkcjonowania rynku (2 godz.)

Przedmiot i cel ekonomii. Ekonomia pozytywna i normatywna. Rynek i jego rodzaje. Popyt i jego determinanty. Popyt potencjalny i efektywny. Popyt indywidualny i rynkowy. Popyt w ujęciu mikro- i makroekonomicznym. Prawo popytu. Wieloczynnikowa funkcja popytu. Podaż i determinanty podaży. Prawo podaży. Wieloczynnikowa funkcja podaży. Równowaga rynkowa w krótkim okresie. Rynkowe skutki zmiany popytu i podaży. Równowaga rynkowa w długim okresie. Model pajęczyny (oscylacje tłumione, wybuchowe i stałe).

2. Elastyczność popytu i podaży (2 godz.)

Pojęcie elastyczności funkcji. Elastyczność funkcji popytu. Elastyczność cenowa popytu. Elastyczność cenowa podaży. Mierzenie siły reakcji popytu na zmiany czynników determinujących.

3. Teoria wyboru konsumenta (3 godz.)

Konsument racjonalny i suwerenny. Zachowania racjonalne i irracjonalne. Wieloczynnikowa i jednoczynnikowa funkcja użyteczności. Kardynalna teoria użyteczności. Teoria krzywych obojętności. Równowaga konsumenta w ujęciu teorii krzywych obojętności.

4. Teoria producenta (3 godz.)

Producent jako podmiot rynku. Jednoczynnikowa funkcja produkcji. Produkt całkowity, przeciętny i marginalny. Prawo malejących przychodów. Zależności między TP, MP i AP – etapy produkcji. Minimalizacja kosztów przy danym nakładzie. Izokwanta produkcji – zmiany wzdłuż i między izokwantami. Wyprowadzenie izokwant z krzywych produktu całkowitego. Izokwanta i metody produkcji. Izokwanty i korzyści skali. Marginalna stopa technicznej substytucji (MRTS). Malejąca MRTS. Izokoszta. Optimum produkcji.

5. Teoria kosztów i zysków (2 godz.)

Koszty ekonomiczne a koszty księgowe. Krótkookresowe koszty produkcji. Zależności między kosztami przeciętnymi (ATC) a kosztami marginalnymi (MC). Koszty długookresowe. Zależności między krzywą LATC a krzywą LMC – rosnące, stałe i malejące korzyści skali. Kształtowanie się kosztów produkcji pod wpływem czynników egzogenicznych. Zysk i jego rodzaje. Zależności między poziomem wyniku ekonomicznego a przychodem całkowitym i kosztem całkowitym.

6. Konkurencja doskonała (2 godz.)

Modele rynku – wprowadzenie. Założenia modelu konkurencji doskonałej. Równowaga krótkookresowa konkurenta doskonałego. Krótkookresowa podaż przedsiębiorstwa i gałęzi produkcji. Równowaga długookresowa konkurenta doskonałego. Długookresowa krzywa podaży gałęzi w modelu konkurencji doskonałej.

7. Monopol pełny (2 godz.)

Założenia modelu monopolu pełnego. Przychód marginalny i cena w monopolu. Równowaga krótkookresowa w modelu monopolu. Długookresowa równowaga monopolu. Podaż monopolu w krótkim okresie. Monopol naturalny. Dyskryminacja cenowa rynku monopolu pełnego (dyskryminacja cenowa stopnia pierwszego, drugiego i trzeciego, międzyokresowa dyskryminacja cenowa, ceny w godzinach szczytu, ceny dwutaryfowe). Porównanie konkurencji doskonałej i monopolu pełnego.

8. Konkurencja monopolistyczna (2 godz.)

Założenia modelu konkurencji monopolistycznej. Krzywa popytu w warunkach konkurencji monopolistycznej. Równowaga krótkookresowa konkurenta monopolistycznego. Równowaga przedsiębiorstwa na rynku konkurencji monopolistycznej w długim okresie. Konkurencja niecenowa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Zalega T. (2016), Mikroekonomia, Wydawnictwo WZ UW, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R. (2016) Mikroekonomia, PWE, Warszawa.

Mankiw M.G., Taylor M.P. (2009), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studenci:

• zdobędą wiedzę z zakresu kluczowych zagadnień ekonomii, przy jednoczesnym wykorzystaniu tej wiedzy w wyjaśnianiu problemów zachodzących we współczesnej gospodarce,

• będą rozumieli podstawowe mechanizmy zachodzące na rynku,

• zdobędą wiedzę na temat elementów rynku i jego form oraz podmiotów na nim funkcjonujących,

• będą umieli wymienić kluczowe determinanty określające potrzeby konsumentów w zakresie decyzji konsumpcyjnych,

• będą rozumieli i będą w stanie wyjaśnić wpływ zmian dochodu konsumenta na jego popyt oraz wpływ zmiany ceny dobra na popyt konsumenta,

• będą umieli wyjaśnić istotę przedsiębiorstwa jako podmiotu gospodarującego,

• będą rozumieli istotę kosztów produkcji dla producenta, przy podejmowaniu przez niego decyzji produkcyjnych w krótkim i długim okresie,

• będą rozróżniać rodzaje wyniku ekonomicznego,

• będą rozróżniać podstawowe formy organizacji rynku (modele rynku),

• będą rozumieli i będą w stanie wymienić oraz omówić kluczowe założenia modeli: konkurencji doskonałej, monopolu czystego, i konkurencji monopolistycznej,

Po ukończeniu kursu studenci będą umieli:

• rozróżniać determinanty wpływające na popyt (podaż) i wielkość popytu (wielkość podaży),

• wyznaczyć graficznie i algebraicznie, w oparciu o dane liczbowe, równowagę rynkową w krótkim i długim okresie,

• mierzyć siłę reakcji popytu na zmiany czynników determinujących,

• określić związek, jaki zachodzi między charakterem popytu a przychodami całkowitymi przedsiębiorstwa w zależności od zmian cen,

• wyznaczyć graficznie i algebraicznie, w oparciu o dane liczbowe, punkt równowagi konsumenta,

• przeanalizować zależności zachodzące między TP, AP i MP i na tej podstawie wyznaczyć etapy produkcji w przedsiębiorstwie,

• wyznaczyć graficznie i algebraicznie, w oparciu o dane liczbowe, optimum produkcji,

• obliczyć i przedstawić graficznie krótko- i długookresowe koszty produkcji,

• przedstawić graficznie krótko – długookresową równowagę przedsiębiorstwa funkcjonującego w: konkurencji doskonałej, monopolu pełnym i konkurencji monopolistycznej,

• obliczyć wynik ekonomiczny, przy którym przedsiębiorca maksymalizuje zysk w różnych modelach rynku.

Metody i kryteria oceniania:

W zależności od sytuacji pandemicznej w kraju przewidziane są dwa sposoby weryfikacji wiedzy studentów. W przypadku egzaminu pisemnego przeprowadzanego na uczelni konstrukcja egzaminu jest następująca::

1) pytania opisowe,

2) zadania algebraiczne i graficzne,

3) symulacje komputerowe.

W przypadku egzaminu online, egzamin będzie składał się z 20 pytań jednokrotnego wyboru (40% będą stanowiły pytania teoretyczne, zaś 60% - zadania matematyczne).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zalega
Prowadzący grup: Magdalena Olender-Skorek, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zalega
Prowadzący grup: Magdalena Olender-Skorek, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)