Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie informatyki w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRw1ZIB
Kod Erasmus / ISCED: 04.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie informatyki w biznesie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSFIR wieczorowe sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Zastosowania edytora w organizacji:

1. formatowanie tekstu (czcionka, akapit, lista punktowana, numerowana),

2. pełna obsługa formatowanych tabel (wczytywanie grafiki, obliczenia, wykresy)

3. rola pola tekstowego w formatowaniu grafiki edytorskiej

4. dodatkowe funkcje obróbki dokumentu (sekcja, nagłówek, stopka, strony parzyste i nieparzyste)

5. obiekty w edytorze tekstu na przykładzie grafiki ozdobnej, tworzenia schematu organizacyjnego oraz wzorów matematycznych, statystycznych itp.

6. tworzenie źródeł danych i wykorzystanie ich w korespondencji seryjnej

7. tworzenie spisu treści dokumentu, indeksu haseł itp.

Przykłady zastosowań arkusza kalkulacyjnego w organizacji:

1. konwencja adresowania w arkuszu kalkulacyjnym - odwołania względne, bezwzględne i mieszane

2. formatowanie komórek oraz czcionki oraz wykorzystanie paska formuł

3. tworzenie symulacji finansowych

4. wykorzystanie funkcji wbudowanych oraz zagnieżdżanie funkcji

5. praca z danymi z wielu arkuszy kalkulacyjnych

6. tworzenie wykresów z jedną oraz wieloma seriami danych

7. wprowadzenie do wykorzystanie funkcji finansowych w arkuszu

8. funkcje bazodanowe w arkuszu kalkulacyjnym - sortowanie danych proste oraz wielopoziomowe, filtrowanie danych z wykorzystaniem autofiltra oraz filtrowania zaawansowanego

Ilustracją do rozwiązań teoretycznych są przykłady dotyczące rachunkowości, efektywności, rachunku kosztów

Literatura:

Podstawowa pozycja:

Kowalczyk G., Word 2010 PL. Kurs (ebook), Helion, Gliwice, 2013

Masłowski K., Excel 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne (ebook), Helion, Gliwice, 2011

Literatura uzupełniająca:

Węglarz W., Żarowska-Mazur A., Excel 2010. Praktyczny kurs (ebook), Warszawa, 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN

Cox J., Lambert J., Microsoft Word 2010 Step by Step 1st Edition, Kindle Edition (ebook), 2010

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu cyklu dydaktycznego efekty uczenia prezentują się następująco:

Wiedza: student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć informatyki ekonomicznej, oraz narzędzi wspomagających prace biurowe

Umiejętności: student potrafi samodzielnie analizować dane w arkuszu kalkulacyjnym, umie sporządzić czytelne i poprawne pod względem metodologicznym wykresy, obsługiwać Microsoft Office w zakresie programu Word I Excel

Kompetencje społeczne: student jest w stanie poprawnie wykorzystywać w praktyce wiedzę z przeprowadzonych zajęć do komunikacji w organizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Końcową formą zaliczenia są dwa kolokwia praktyczne polegające na wykonaniu zestawu zadań za pomocą edytora tekstu Microsoft Word oraz arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.

Na ocenę końcową składa się: 30% ocena z zaliczenia edytora tekstu, 70% ocena z arkusza kalkulacyjnego. Zaliczenie będzie się odbywało zdalnie na platformie e-Nauka. Ocenie podlega wypełnianie formularzy oraz przesyłanie pliku przez eNaukę, wymagane jest aktywne konto studenckie w infrastrukturze informatycznej Wydziału Zarządzania UW.

Do uzyskania zaliczenia przedmiotu należy uzyskać minimum 51% z każdego z kolokwiów cząstkowych.

Skala ocen: DST (51%-60%), DST Plus (61%-70%), DB (71%-80%), DB Plus (81%-90%), BDB (91%-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zborowski
Prowadzący grup: Marek Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zborowski
Prowadzący grup: Witold Chmielarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)